A Study of Attributive Ethnonyms in the History of English with Special Reference to Foodsemy

Abstrakt
Niniejsza praca zawiera dwa rozdziały. Pierwszy rozdział, poświęcony zagadnieniu kategoryzacji, podzielony jest na trzy główne sekcje. Pierwsza z nich zawiera krótki opis klasycznego podejścia do kategoryzacji. Jest ono w następnej sekcji skonfrontowane z podejściem kognitywnym, włączając szereg teorii powstałych w ramach nauk kognitywnych (zwłaszcza psychologii i językoznawstwa). Trzecia główna sekcja tego rozdziału skupia się na zagadnieniu kategoryzacji społecznej, bazując na teoriach psychologicznych i antropologicznych. Drugi rozdział to próba przedstawienia szczegółowej analizy onomazjologicznej językowych manifestacji stereotypów etnicznych w języku angielskim. Jest on podzielony na cztery główne sekcje. Pierwsza zajmuje się zagadnieniem pokarmosemii, omawia rolę jedzenia w życiu ludzi oraz aksjologiczne aspekty jedzenia i nazw pokarmów. Kolejna sekcja ma na celu zdefiniowanie pojęcia etniczności w relacji do pojęć pokrewnych, tj. narodu i rasy, z których każde może stać się wymiarem inności. Kolejna sekcja zawiera reinterpretację stereotypu etnicznego jako rodzaju wyidealizowanego modelu kognitywnego, włączając omówienie zjawiska etnonimów atrybutywnych, jak również przegląd tych ostatnich w języku angielskim. Końcowa sekcja tego rozdziału zawiera szczegółową analizę etnonimów pokarmosemicznych w historii języka angielskiego.
The present thesis contains two chapters. The first chapter, which is devoted to the notion of categorisation, is divided into three main sections. In particular, the first section contains a brief overview of the classical view of categorisation. This is contrasted in the following section with the cognitive view, which includes the discussion of a number of theories developed within the frameworks of cognitive science (especially psychology and linguistics). The third major section of this chapter focuses on the issue of social categorisation, drawing on insights from psychology and anthropology. The second chapter constitutes an attempt at providing a detailed onomasiological analysis of the linguistic manifestations of ethnic stereotypes in English. It is divided into four main sections. Specifically, the former deals with the phenomenon of foodsemy, discusses the role of food in the lives of humans, as well as the axiological aspects of food and foodsemic terms. The following section aims at defining the notion of ethnicity and relating it to the notions of nationality and race, all of which may be seen as dimensions of otherness. The next section provides a reinterpretation of the stereotype of ethnicity as an ICM, including a discussion of the phenomenon of attributive ethnonyms. It also includes an overview of the latter in English. The final section of this chapter includes a detailed analysis of foodsemic ethnonyms in the history of English.
Opis
Słowa kluczowe
etniczność , kategoryzacja , metonimia , pokarmosemia , stereotyp , categorisation , ethnicity , foodsemy , metonymy , stereotype
Cytowanie