Prawa człowieka w wybranych programach współpracy transgranicznej po agresji rosyjskiej na Ukrainę

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Pieniążek, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Dzięki przedsięwzięciom finansowanym z unijnych programów współpracy transgranicznej wspierane są m.in. procesy rozwojowe w regionach położonych wzdłuż zewnętrznych i wewnętrznych granic Unii Europejskiej (UE). Celem opracowania jest analiza regulacji praw człowieka, wagi im przypisywanej oraz kierunków wsparcia w dwóch programach współpracy transgranicznej, tj. Polska-Słowacja oraz Polska-Ukraina w perspektywie finansowej 2021–2027, po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Analiza aktów prawnych, dokumentów programowych, wytycznych dla wnioskodawców i beneficjentów wykazała, iż z całą pewnością ochrona praw człowieka zajmuje ważne miejsce. Państwa uczestniczące w realizacji programów są zobowiązane do brania pod uwagę i propagowania praw człowieka w całym procesie przygotowywania, wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji programów.
Due to projects financed by EU cross-border cooperation programs, development processes in regions along the external and internal borders of the European Union are supported. The purpose of the study is to analyze the regulation of human rights, the importance attributed to them and the directions of support in two cross-border cooperation programs, i.e. Poland-Slovakia and Poland-Ukraine in the financial perspective 2021–2027, after the Russian aggression against Ukraine. The analysis of legal acts, program documents, guidelines for applicants and beneficiaries showed that certainly the protection of human rights and freedoms occupies an important place. States participating in the implementation of programs are obliged to consider and promote human rights throughout the process of preparation, implementation, monitoring, reporting and evaluation of programs.
Opis
Słowa kluczowe
współpraca transgraniczna , Interreg , Polska , Słowacja , Ukraina , cross-border cooperation , Poland , Slovakia , Ukraine
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(21)/2023, s. 350-360