Model kształcenia na odległość na przykładzie Politechniki Częstochowskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Kucharczyk, Zygmunt
Walasek, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono model kształcenia na odległość przyjęty aktualnie w Politechnice Częstochowskiej. Przedstawiono kolejne etapy wprowadzania e-learningu w uczelni, w tym doświadczenia związane z przygotowaniem uczelni do realizacji e-zajęć. Omówiono ramy organizacyjne, formalne i metodologiczne przyjętego modelu kształcenia komplementarnego, szczególny nacisk kładąc na dokumentację związaną z przygotowaniem e-kursów. Jako platformę e-learningową wybrano Open Source CMS Moodle.
The article presents a model of distance education currently applied at the Technical University of Czestochowa. It outlines the stages of implementation of e-learning in the university, including preparation of the university to offer and carry out e-classes. The organizational, formal and methodological frameworks for the adopted complementary teaching/learning model have been discussed, with emphasis put on documentation required in the development process of a given e-course. The e-learning platform used at the Czestochowa University of Technology is Open Source CMS Moodle.
Opis
Słowa kluczowe
e-learning , szkoła wyższa , organizacja , jakość , university , organisation , quality
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s.242–247