Overenie učebných zdrojov pre využívanie medzipredmetových vzťahov s technikou

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Bánesz, Gabriel
Plachá, Ivana
Depešová, Jana
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
K medzipredmetový vzťahom, ktoré sa uplatňujú s predmetov technika, je pomerne málo vzdelávacích materiálov použiteľných v praxi. Autori vo svojom príspevku uvádzajú výsledky z tvorby a overovaní takýchto materiálov vo vyučovacom procese u žiakov 8. ročníka. Cieľom výskumu bolo zistiť, ako vplýva využívanie pracovných listov a ďalších učebných zdrojov s témou dejín techniky na schopnosť žiakov hľadať, nachádzať a uplatňovať medzipredmetové vzťahy v predmete technika. Príspevok uvádza výsledky výskumu spracované štandardnými štatistickými metódami.
There are only a few teaching materials that can be used in the interdisciplinary relationships with the subject of Technology. In this report the authors present the results of creating and testing these materials in the teaching process of the 8th class students. The aim of the research was to find out how the use of the working lists and other teaching sources about the history of Technology affects the ability of the students to search, find and apply the interdisciplinary relationships in the teaching of Technology. The report presents the results of the research by using standard statistical methods.
Opis
Słowa kluczowe
medzipredmetové vzťahy , čítanka k dejinám techniky , predmet technika , interdisciplinary relationships , schoolbook about the history of Technology , subject of Technology
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 101–106