Wykorzystanie metody projektów w procesie samokształcenia studentów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Długosz, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Samokształcenie jest ważną umiejętnością w społeczeństwie informacyjnym. Wiedza zdobyta w szkole przestaje wystarczać, by nadążyć za zmianami, jakie niesie gospodarka i rozwój społeczny. Szybkie starzenie się wiedzy zmusza do ciągłego jej aktualizowania. Na etapie szkoły wyższej istnieją sprzyjające warunki do rozwijania samokształcenia studentów m.in. dzięki wykorzystaniu metody projektów. Metoda ta daje okazję do doskonalenia umiejętności samokształcenia oraz dobrego przygotowania się do samorozwoju na dalszych etapach życia osobistego i zawodowego.
Self-education is an important ability in information society. The knowledge gained at school stops being sufficient to keep up with the changes brought by economy and social development. A quick aging of knowledge makes one to update it constantly. At the higher education school level there are favourable conditions to develop students’ self-education, inter alia, thanks to the project method. This method gives a possibility to improve self-education abilities as well as a good preparation for self-development for the further stages of personal and professional life.
Opis
Słowa kluczowe
samokształcenie , rozwój , samorozwój , metoda projektów , self-education , development , self-development , project method
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 261–267