Ocena wpływu czynników medycznych i socjoekonomicznych na utrzymywanie się wysięku w uchu środkowym po ostrym zapaleniu ucha środkowego u dzieci

Abstrakt
Zapalenie ucha środkowego (ang. acute otitis media, AOM) jest najczęstszą infekcją bakteryjną występującą u niemowląt i dzieci. Obecność wysięku w uchu środkowym może spowodować u dziecka niedosłuch i może sprzyjać rozwojowi nawrotowego zapalenia ucha środkowego. Celem badań była ocena czynników medycznych i socjoekonomicznych, sprzyjających utrzymywaniu się wysięku w uchu środkowym po AOM u dzieci z Polski i Ukrainy. Badaniami objęto 119 dzieci z ostrym zapaleniem ucha środkowego przebadane czterokrotnie podczas wizyt lekarskich. Ewakuację wysięku z ucha stwierdzono na wizycie 2. u 13%, na wizycie 3. u około 43% a, na wizycie 4. u około 54% dzieci. Płeć i wiek dzieci nie miały wpływu na efekty leczenia. Wśród dzieci z Polski czynnikami wpływającymi korzystnie na efekty leczenia było: zamieszkiwanie w domu jednorodzinnym, pobyt dzieci w przedszkolu oraz zaszczepienie przeciwko pneumokokom. Wysokość dochodu rodziny oraz posiadanie indywidualnego ogrzewania w domu były czynnikami wpływającymi korzystnie na efekty leczenia w populacji polskiej i ukraińskiej. W grupie dzieci z Polski stwierdzono statystycznie istotne różnice wpływu czasu trwania ciąży oraz czasu karmienia piersią na efekty leczenia. Podsumowując, na ewakuację wysięku w uchu środkowym po jego ostrym zapaleniu korzystnie wpływa zamieszkanie dziecka w mieście, w domu jednorodzinnym, mniejsza liczba dzieci w rodzinie, pobyt dzieci w przedszkolu lub szkole w grupach o mniejszej liczności, wysokość dochodu w rodzinie, indywidualne ogrzewanie mieszkania/domu, wystąpienie jednostronnego AOM.
Acute otitis media (AOM) is the most common bacterial infection in infants and children. The presence of middle ear fluid causes hearing loss and may contribute to recurrent otitis media. The study aimed to evaluate the medical and socioeconomic factors conducive to the persistence of middle ear effusions after AOM in children from Poland and Ukraine. The study included 119 children with acute otitis media, examined four times during medical visits. Evacuation of the effusion from the ear was found at visit 2 in 13%, at visit 3 in approximately 43%, and at visit 4 in about 54% of children. The sex and age of the children had no impact on the effects of the treatment. Among children from Poland, factors that positively impacted the treatment efficacy were: living in a single-family home, the stay of children in kindergarten, and vaccination against pneumococci. The family income and individual heating in the house positively impacted the effects of treatment in the Polish and Ukrainian populations. In the group of children from Poland, pregnancy duration and breastfeeding time significantly impacted treatment effects. In conclusion, the evacuation of the middle ear exudate after acute inflammation is positively influenced by the child's living in the city, in a single-family home, fewer children in the family, children staying in a kindergarten or school in smaller groups, the amount of income in the family, individual heating of the apartment/home, the occurrence of a one-sided AOM.
Opis
Promotor: dr hab. n. med. Maciej Modrzejewski, prof. UR - 97 s.
Słowa kluczowe
ucho środkowe , infekcja bakteryjna , wysięk , middle ear , bacterial infection , effusion
Cytowanie