Podejmowanie w procesie karnym czynności dowodowych mających za swój przedmiot okoliczności objęte tajemnicą medyczną

Abstrakt
Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest problematyka dotycząca podejmowania w procesie karnym czynności dowodowych mających za swój przedmiot okoliczności objęte tajemnicą medyczną. W szczególności zaś analiza rozwiązań karnoprocesowych w zakresie poszukiwania, przeprowadzania i kontroli dowodów wykazujących związki z danymi medycznymi, ochrona tych danych z perspektywy prawa karnego procesowego oraz wyodrębnionego działu prawa w postaci prawa medycznego. Na tym tle szczególnego znaczenia nabiera kwestia poufności tych danych. Należy bowiem pamiętać, że tajemnica medyczna jest jedną z najstarszych norm deontologicznych, sięgającą swymi korzeniami starożytności (vide - przysięga Hipokratesa), a która i obecnie zaprząta uwagę ustawodawcy. Dokonana w rozprawie doktorskiej analiza poprawności i kompletności rozwiązań normatywnych, zarówno karnoprocesowych jak i należących do szeroko rozumianego prawa publicznego, pozwala zaproponować zmiany w polskim prawie karnym i medycznym, których celem jest zapewnienie spójności norm tych dwóch gałęzi prawa.
The subject of the doctoral dissertation is the issue of making in a criminal trial, evidentiary actions involving circumstances covered by medical secrecy. In particular, the analysis of penal-procedural solutions in the field of searching, conducting and controlling evidence relating to medical data, protection of these data from the perspective of criminal procedural law and a separate section of law in the form of medical law. Against this background, the issue of the confidentiality of these data is of particular importance. It should be remembered that medical secrecy is one of the oldest deontological norms, dating back to antiquity (vide - the Hippocratic Oath), and which even now attracts the attention of the legislator. The analysis of the correctness and completeness of the normative solutions, both those related to criminal procedure and those belonging to broadly understood public law, carried out in the doctoral dissertation, allows to propose changes in Polish criminal and medical law, the aim of which is to ensure the consistency of the norms of these two branches of law.
Opis
Promotor: dr hab. Piotr Sowiński, prof. UR - 335 s.
Słowa kluczowe
tajemnica medyczna , tajemnica lekarska , zwolnienie z tajemnicy , świadek , oskarżony , medical secret , release from secrecy , witness , accused
Cytowanie