Extraordinary motivation or high sense of efficacy? The role of self-efficacy in the Directed Motivational Currents theory

Abstrakt
Nadrzędną motywacją tego badania było zgłębienie roli poczucia własnej skuteczności, uważanego za jeden z najważniejszych czynników determinujących sukces w przyswajaniu języka obcego (Ehrman 2008), w nowatorskim spojrzeniu na motywację, jakie stanowi teoria Ukierunkowanych Nurtów Motywacyjnych (Dörnyei 2013). W pewnym uproszczeniu można określić następujące dwa główne obszary badania: 1. Istnieje bliska zależność między wysoką wartością siły sprawczej a częstotliwością występowania Ukierunkowanych Nurtów Motywacyjnych. 2. Dzięki połączeniu elementów UNM oraz technik budowania poczucia własnej skuteczności, możliwe jest wzbudzenie silnie ukierunkowanej motywacji w klasie językowej. W początkowej, ilościowej fazie badania, analizie poddanych zostało 420 dorosłych użytkowników języka angielskiego jako obcego, pośród których zidentyfikowano 78 przypadków silnie ukierunkowanej motywacji. W badaniu zastosowano sekwencyjne wyjaśniające podejście mieszane. Badania ilościowe zostały uzupełnione poprzez zastosowanie protokołu wywiadu, którego nadrzędnym celem było uzyskanie bardziej szczegółowych wyjaśnień wyników otrzymanych w fazie ilościowej. Dane, które zostały uzyskane w procesie analizy ilościowej i jakościowej, zostały następnie wykorzystane do utworzenia eksperymentalnej struktury przyczyniającej się do wzbudzania UNM, z docelowym zastosowaniem w dziedzinie akwizycji języka obcego.
The primary rationale of the present study is to explore the possibility of congruence between the concept of self-efficacy and the occurrence of a highly intense motivational surge to which Dörnyei (2013) refers to as a Directed Motivational Current. Amongst several research hypotheses that are formulated, the two main areas of investigation could be stated as follows: 1. There exists a direct correlation between a high sense of self-efficacy and the occurrence of the DMC phenomenon. 2. Self-efficacy and a motivational scaffolding described by Dörnyei may be mutually supportive in inducing a prolonged motivational engagement in a foreign language classroom. In the empirical parts of the thesis, the central hypotheses are addressed through the application of a sequential exploratory mixed methodology. In the initial stages of the quantitative investigation, 420 adult users of English as a foreign language from diverse backgrounds were targeted. Of the total population, only 78 participants reported experiencing involvement in a task akin to the motivational surge as outlined by Dörnyei, which would lend support to the assumption that such dedication to one’s pursuits is indeed a rare occurrence. The DMC cases identified during the quantitative analysis were further explored through the application of direct interview protocol designed by the author. The insights stemming from the qualitative and quantitative analyses were applied in the creation of an experimental framework for a motivational intervention in the L2 learning context.
Opis
Promotor: dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR - [5], 240 s.
Słowa kluczowe
długotrwałe zaangażowanie , indywidualne różnice uczniów , Ukierunkowane Nurty Motywacyjne , poczucie własnej skuteczności , akwizycja języka drugiego , longitudinal motivation , individual variables , DMC , selfefficacy , second language acquisition
Cytowanie