Problem tożsamości filozofii w koncepcjach przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej oraz ich krytyków

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Drabarek, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawione zostały polemiki dotyczące koncepcji filozofii szkoły lwowsko- -warszawskiej R. Ingardena z poglądami K. Twardowskiego na temat możliwości form i granic poznawania cudzych stanów psychicznych; trzy polemiki z koncepcją trójwartościowej logiki Łukasiewicza: F. Gonsetha, A. Urquharta, T. Bigaja. Zaprezentowano także polemiczną analizę różnic w rozumieniu zadań filozofii między szkołą lwowsko-warszawską a polskim neotomizmem. Z postulatu neutralności filozofii wobec problemów światopoglądowych wynikało nieangażowanie się w spory religijne i polityczne, a z zalecenia unikania zagadnień spekulatywnych – niechęć do wypowiedzi o charakterze metafizycznym. M. Przełęcki, uważany za jednego z ostatnich przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej, polemizuje z tym poglądem.
The article presents polemics, concerning the concept of philosophy of the Lviv-Warsaw School (R. Ingarden’s polemic with K. Twardowski’s views on the possibility of forms and limits of cognition of mental states of other people), and three polemics with Łukasiewicz’s concept of trivalent logic: F. Gonseth; Urquhart; T. Bigaj. A polemical analysis of the differences in the understanding of the tasks of philosophy between the Lviv-Warsaw School and Polish neo-Thomism is also presented. The postulate of the neutrality of philosophy in relation to worldview problems leads to non-involvement in religious and political disputes, while the recommendation to avoid speculative issues – to an aversion to statements of a metaphysical nature. M. Przełęcki, considered to be one of the last representatives of the Lviv-Warsaw School, argues against this view.
Opis
Słowa kluczowe
filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska , polemiki , psychologia , logika , etyka , Lviv-Warsaw Philosophical School , polemic , psychology , logic , ethics
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 8/2022, s. 315–333