Znaczenie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla rozwoju kapitału ludzkiego i kapitału społecznego wśród studentów rzeszowskich uczelni (Studium socjologiczne)

Abstrakt
Przedmiotowa rozprawa podejmuje problematykę rozwoju kapitału ludzkiego i kapitału społecznego wśród studentów uczelni rzeszowskich uczestniczących w różnych formach wsparcia współfinansowanego przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Rozprawa ta ma charakter teoretyczno-empiryczny. Rozdziały od I do III stanowią wprowadzenie teoretyczne w ramach którego dokonano przeglądu dotychczasowej wiedzy celem wyjaśnieniu wykorzystanych w pracy zagadnień. Natomiast w rozdziałach V i VI zawiera się część empiryczna w ramach której zaprezentowano wyniki z przeprowadzonych analiz statystycznych zgromadzonego materiału empirycznego. Celem uzyskania odpowiedzi na zadane w pracy pytania oraz weryfikacji założonych hipotez autor niniejszej rozprawy zastosował triangulację metod badawczych. W ramach wspominanej triangulacji wykorzystano metody ilościowe i jakościowe oraz analizę treści. Dokładny opis wykorzystanych metod oraz narzędzi badawczych jak również przyjętych w ramach niniejszej pracy założeń został zawarty w rozdziale nr IV stanowiącym rozdział metodologiczny. W zakończeniu do rozprawy ujęto w sposób syntetyczny wyniki uzyskane w ramach badań empirycznych oraz sformułowano najważniejsze wnioski.
This dissertation addresses the development of human capital and social capital among students of Rzeszow universities participating in various forms of support co-financed by the Operational Program Knowledge Education Development. The dissertation is theoretical and empirical in nature. Chapters I through III provide a theoretical introduction that reviews existing knowledge to clarify the issues used in the work. Chapters V and VI, on the other hand, contain the empirical part within which the results from the statistical analysis of the collected empirical material are presented. In order to obtain answers to the questions posed in the work and to verify the assumed hypotheses, the author of this dissertation used triangulation of research methods. Within the framework of the mentioned triangulation, quantitative and qualitative methods and content analysis were used. A detailed description of the methods and research tools used, as well as the assumptions made within the framework of this dissertation, is included in Chapter IV, which is the methodological chapter. The conclusion to the dissertation synthesizes the results obtained from the empirical research and formulates the most important conclusions.
Opis
Promotor:dr hab. Maciej Gitling, prof. UR - 270 s.
Słowa kluczowe
kapitał ludzki , kapitał społeczny , młodzież , zaufanie , kompetencje miękkie , human capital , social capital , youth , trust , soft skills
Cytowanie