Funkcjonowanie studentów z ADHD – różnice między mężczyznami i kobietami

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Bober-Płonka, Bogusława
Kuleta-Krzyszkowiak, Małgorzata
Wasilewska, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł podejmuje zagadnienie występowania ADHD wśród dorosłych kobiet i mężczyzn. W celu wstępnego rozeznania na temat aktualności i wagi tego problemu u osób rozpoczynających dorosłe życie przeprowadzono badania pilotażowe. Przebadano 331 osób (204 kobiety i 127 mężczyzn) – studentów II roku różnych kierunków na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z przeprowadzonych analiz wynika, że blisko 1/4 (72) studentów obu płci (18% spośród kobiet i 28% w grupie mężczyzn) wykazuje objawy zaburzeń związane z ADHD, co znacznie utrudnia im funkcjonowanie we wszystkich sferach życia codziennego (nie tylko nauki) w porównaniu z osobami zdrowymi. Na tej podstawie można wnosić o potrzebie kontynuacji badań empirycznych nad ADHD u dorosłych i opracowania skutecznych form pomocy dotkniętym tym zaburzeniem studentom.
The article focuses on the issue of occurrence of ADHD amongadult men and women. A pilot study involving persons entering adulthood has been conducted as means of preliminary assesment of currency and severity of the problem. 331 individuals (204 women and 127 men) who were 2nd year students enrolled in various courses at the Jagiellonian University have been surveyed. Analysis of the gathered data reveals that nearly 1/4 (72) of students of both genders (18% of women and 28% of men) exhibits symptoms of disorders related to ADHD severe enough to negatively impact all aspects of their lives, not merely studying. These findings suggest a need for continuation of empirical studies on adult ADHD and consequent development of effective means of helping the affected students.
Opis
Słowa kluczowe
zespół nadpobudliwości psychoruchowej , ADHD , dorośli , różnice międzypłciowe , attention deficithy peractivity disorder , adults , gender differences
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr specjalny 1(2019), s. 11–20