Postawa ciała w grupie osób z zaburzeniami rozwoju intelektualnego w stopniu lekkim i umiarkowanym w województwie podkarpackim

Abstrakt
Wstęp: Osoby z zaburzeniami rozwoju intelektualnego (IDD) cechują się wielochorobowością. Szczególną grupę stanowią osoby ze sprzężonymi IDD. Sugeruje się, że większość osób z IDD ma ograniczenia ruchowe, które mogą wpływać na postawę ciała. Cel pracy: Celem pracy jest ocena postawy ciała u osób IDD w stopniu lekkim i umiarkowanym w porównaniu do osób w normie intelektualnej. Materiał i metody: Analizą objęto 318 osób w wieku 10-23 lat w tym 159 osób z IDD oraz 159 osób stanowiących grupę kontrolną. Ocenę postawy ciała dokonano techniką fotogrametryczną. Wyniki: Wykazano większe nachylenie górnego odcinka kręgosłupa piersiowego u kobiet i mężczyzn z IDD, większą kifozę piersiową (TK), większe wartości tylnego współczynnika asymetrii tułowia oraz sumę wartości bezwzględnych rotacji kręgów Th1-L5. Natomiast większa kifoza piersiowa w dolnej części była obserwowana u mężczyzn z IDD w stopniu lekkim w porównaniu do umiarkowanego. U kobiet ze sprzężonymi IDD obserwowano większe nachylenie górnego odcinka kręgosłupa piersiowego oraz większą TK. Mężczyźni ze sprzężonymi IDD mieli większe nachylenie odcinka lędźwiowo-krzyżowego. Zaobserwowano znaczny wpływ wieku, BMI oraz masy ciała na postawę ciała. Wnioski: Postawa ciała w znacznym stopniu różni się pomiędzy osobami z IDD a osobami w normie intelektualnej. Nie wykazano znacznych różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami z lekkimi a umiarkowanymi IDD oraz pomiędzy osobami ze sprzężonymi i nie sprzężonymi IDD.
Introduction: Individuals with intellectual and developmental disabilities (IDD) are characterized by comorbidity. A special group consists of people with complex IDD. It is suggested that the majority of individuals with IDD experience mobility limitations that may affect body posture. Aim: The objective of this study is to assess body posture in individuals with mild and moderate IDD compared to individuals with typical intellectual functioning. Material and method: A total of 318 individuals were included in the study aged 10-23. 159 of those individuals had IDD and 159 comprised the control group. Assessment of body posture was conducted using the photogrammetric technique. Results: A greater inclination of the upper thoracic spine was observed in both women and men with IDD, as well as a higher thoracic kyphosis (TK), greater values of the posterior trunk asymmetry coefficient, and a higher sum of absolute values of the Th1-L5 vertebral rotations. However, a greater lower thoracic kyphosis was observed in men with mild IDD compared to those with moderate IDD. Women with complex IDD exhibited a greater inclination of the upper thoracic spine and a higher TK. Men with complex IDD had a greater inclination of the lumbosacral spine. A significant influence of age, BMI and body weight on body posture was observed. Conclusion: Body posture significantly differs between individuals with IDD and those with typical intellectual functioning. There were no significant differences observed between women and men with mild and moderate IDD, as well as between individuals with complex and non-complex IDD.
Opis
Promotor: dr hab. n. o zdr. Lidia Perenc, prof. UR - 171 s.
Słowa kluczowe
niepełnosprawność intelektualna , postawa kifotyczna , postawa lordotyczna , skolioza , asymetria postawy ciała , intellectual disability , kyphotic posture , lordotic posture , scoliosis , body posture asymmetry
Cytowanie