An inquiry into the influence of age, gender and education on the perception of the offensiveness of swear words in Polish and English

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-07-19
Autorzy
Mormol, Paulina Jadwiga
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Niniejsza praca stanowi wieloaspektowe, kontrastywne studium wulgaryzmów i przekleństw w języku polskim i angielskim. Zasadnicze pytanie badawcze stawiane w pracy brzmi: czy i jak wiek, płeć i poziom wykształcenia wplywają na postrzeganie obraźliwości wulgaryzmów w języku polskim i angielskim? Celem drugorzędnym było przedstawienie różnic w percepcji wybranych przekleństw i wulgaryzmów w języku polskim i angielskim pod kątem ich różnych zastosowań i funkcjonalności. Materiał badawczy został pozyskany za pomocą sodażu diagnostycznego i uzupełniony danymi pochodzącymi z różnorodnych źródeł o charakterze leksykograficznym. Tym samym, rozprawa jest studium kotrastywnym, czerpiącym głównie z metodologii badań socjolingwistycznych, jak i opracowań o charakterze semantycznym. Praca składa się z 5 rozdziałów, omawiających kolejno: teoretyczne aspekty przeklinania ze szczególnym uwzględnieniem kluczowej terminologii i taksonomii, rolę tabu (w tym tabu językowego) w procesie tworzenia wulgaryzmów i przekleństw, socjolingwistyczne aspekty przeklinania w języku polskim i angielskim, leksykalny zakres wulgaryzmów i przekleństw wybranych do analizy oraz wyniki badań sondażowych badających percepcję obraźliwości polskich i angielskich wulgaryzmów i przekleństw. Pracę zamyka sekcja poświęcona weryfikacji stawianych hipotez oraz wnioskom płynącym z badań.
The present dissertation serves as a multi-faceted, contrastive study of swear words in Polish and English. The principal research question addressed in the study is if and if yes, how age, gender and education affect the perception of the offensiveness of swear words in Polish and English? The secondary aim was to identify differences in the perceptions of selected swear words in Polish and English in terms of their various applications and functionalities. The research material was obtained by means of a survey which was supplemented with data derived from a range of lexicographical sources. Thus, the dissertation is a contrastive study, relying primarily on sociolinguistic research methodology, as well as semantic studies. The work consists of 5 chapters, discussing the following issues: the theoretical aspects of swearing with particular emphasis on key terminology and taxonomy, the role of taboos (including linguistic taboos) in the process of creating swear words, sociolinguistic aspects of swearing in Polish and English, the lexical scope of swear words selected for the analysis, and the results of the survey research examining the perception of the offensiveness of Polish and English swear words. The dissertation closes with a section devoted to the verification of the stated hypotheses and the conclusions arising from the analysis.
Opis
Promotor: dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR - 394 s.
Słowa kluczowe
wulgaryzmy , przeklinanie , tabu , obraźliwość , socjolingiwstyka , swearing , swear words , taboo , offensiveness , sociolinguistics
Cytowanie