Impact of the COVID-19 pandemic on IT competencies of students

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-09
Autorzy
Kocot, Maria
Kwasek, Artur
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
In the current COVID-19 pandemic era, computer skills have become essential for students and academic staff who participate in remote learning or work on online projects, research, and analysis. Due to the need to shift many activities and projects to the virtual world, having computer skills has become critical for effective functioning in the current situation. The aim of the article was to investigate the level of computer competencies of students in the context of the COVID-19 pandemic. The hypothesis was that most respondents have basic computer skills, but they may have varying levels of proficiency in specific computer competencies, such as the use of new software. To achieve this goal, the authors presented empirical research results conducted in February 2021. The study sample included 649 respondents. The research show that the majority of the respondents declared possessing computer competencies such as the use of computers, smartphones/phones, technical internet support, and mobile devices and applications. However, there were some individuals who faced difficulties in operating new software. Therefore, it was recommended to focus on developing computer competencies in the area of new software use through training or courses that will assist those who have difficulty in this area. It is also important to continue monitoring progress and the effectiveness of such actions. This will increase the level of computer competencies in the whole group of respondents, which may contribute to improving work efficiency and increasing job market opportunities. The conducted Pearson correlation allowed us to draw the following conclusions: there are strong positive correlations between all pairs of IT skills, which suggests a mutual relationship.
W obecnych czasach pandemii COVID-19, umiejętności informatyczne stały się niezbędne dla studentów i pracowników naukowych, którzy uczestniczą w procesie nauczania zdalnego lub pracują nad projektami, badaniami i analizami w trybie online. Wiele zajęć i projektów musiało zostać przeniesionych do świata wirtualnego, co sprawiło, że posiadanie umiejętności informatycznych stało się kluczowe dla skutecznego funkcjonowania w obecnej sytuacji. Celem artykułu było zbadanie poziomu kompetencji informatycznych studentów w kontekście pandemii COVID-19. Postawiono hipotezę, iż większość badanych posiada podstawowe umiejętności informatyczne, jednak mogą oni mieć zróżnicowany poziom w poszczególnych kompetencjach informatycznych, takich jak posługiwanie się nowymi programami. W tym celu przedstawiono autorskie wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w lutym 2021 r. Ich celem było przedstawienie obrazu kompetencji informatycznych osób, objętych badaniem. Próbę badawczą stanowiło 649 respondentów. Badania pokazały, że większość respodentów posiada kompetencje informatyczne w zakresie posługiwania się komputerem, smartfonem/telefonem, techniczną obsługą Internetu oraz mobilnymi urządzeniami i aplikacjami. Jednakże, istnieją osoby, które mają trudności w obsłudze nowych programów. Z tego powodu wysunięto rekomendację, iż istotne jest skupienie się na rozwijaniu kompetencji informatycznych w zakresie posługiwania się nowymi programami. Można to zrobić poprzez szkolenia lub kursy, które pomogą osobom, które mają trudności w tym obszarze. Ważne jest również kontynuowanie badania, aby monitorować postęp i skuteczność takich działań. W ten sposób można zwiększyć poziom kompetencji informatycznych w całej grupie badanych, co może przyczynić się do poprawy efektywności pracy oraz zwiększenia ich szans na rynku pracy. Przeprowadzona analiza korelacji Pearsona pozwoliła na wyciągnięcie następujących wniosków: Istnieją silne dodatnie korelacje między wszystkimi parami umiejętności IT, co sugeruje ich wzajemne powiązanie.
Opis
Słowa kluczowe
IT skills , COVID-19 pandemic , students , kompetencje informatyczne , pandemia COVID-19 , studenci
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 75(3)/2023, s. 90-101