Znaczenie kooperatyzmu dla zrównoważonego rozwoju

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-09
Autorzy
Cwynar, Katarzyna M.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie znaczenia kooperatyzmu w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. Autorka, analizując dokumenty strategiczne oraz raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju, ukazuje problematyczność urzeczywistnienia wyznaczonych celów. Formułuje jednocześnie tezę, iż kooperatyzm jako oddolny ruch społeczny i tym samym zaangażowanie społeczne, stanowi jeden z kluczowych warunków osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Za argument przemawiający na rzecz tego stanowiska wskazuje zasadę odpowiedzialności, wynikającą z założeń kooperatyzmu i konieczną dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Aktywności kooperatyw w tym zakresie upatruje nie tylko w wymiarze ekonomiczno-ekologicznym, ale także społeczno-kulturowym i politycznym.
The aim of the article is to indicate the importance of cooperatism in the implementation of sustainable development goals. By analysing strategic documents and reports on sustainable development, the author shows the problematic nature of achieving the set goals. She formulates a thesis that cooperatism, as a grassroots social movement and thus social involvement, is one of the key conditions for achieving sustainable development goals. She identifies the principle of responsibility, which stems from the assumptions of cooperatism and is necessary for the achievement of sustainable development, as an argument in favour of this position. She sees the activity of cooperatives in this respect not only in the economic-ecological dimension, but also in the socio-cultural and political dimension.
Opis
Słowa kluczowe
kooperatyzm , spółdzielczość , cele zrównoważonego rozwoju , odpowiedzialność , polityka ekologiczna , cooperatism , cooperatives , sustainable development goals , responsibility , environmental policy
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 3(21)/2023, s. 5-19