Stan zdrowia 19–letnich mężczyzn kwalifikowanych do czynnej służby wojskowej w latach 1985–2017 w województwie małopolskim

Abstrakt
Celem pracy była ocena zmian stanu zdrowia zgodnie z klasyfikacją chorób stosowaną do kategoryzacji 19–letnich mężczyzn przeznaczanych do służby wojskowej w latach 1985–2017 zamieszkujących województwo małopolskie. Zbadano również trend sekularny BMI, wzrostu i masy ciała wśród populacji. W latach 1985 do 2017 zauważono tendencję rosnącą dotyczącą wzrostu, masy ciała i wskaźnika BMI w populacji 19–letnich mężczyzn stających do poboru (kwalifikacji wojskowej) w województwie małopolskim. Najwyższy odsetek 19–letnich mężczyzn z kategorią zdrowia A występował w roku 1989 i 1985, najniższy w roku 1997 i 2001. Badani z orzeczoną kategorią zdrowia D i E utworzyli największą grupę w 1997 i 2001 roku. 19–letnich mężczyzn stających do poboru najczęściej z kategorii zdrowia A dyskwalifikowały choroby: dotyczące stanu psychicznego (21,59%), choroby narządu ruchu (13,83%), narządu wzroku (13,65%), choroby układu oddechowego (11,68%), układu krążenia (10,63%) i układu nerwowego (10,30%). Obowiązek odbycia służby wojskowej miał znaczący wpływ na wyodrębnienie spośród badanych grupy mężczyzn z kategorią zdrowia A i D. Miejsce zamieszkania 19–letniego mężczyzny województwa małopolskiego przekłada się na stan jego zdrowia i przyznawaną mu kategorię wojskową.
The aim of the study was to assess the changes in health in accordance with the classification of diseases used to categorize 19-year-old men intended for the military service in the years 1985-2017 living in the Małopolskie Voivodeship. The secular trends in BMI, height and body mass among the population were also examined. In the years 1985 to 2017, an upward trend in height, weight and BMI was observed in the population of 19-year-old men entering the conscript military service (military qualification) in the Małopolskie Region. The highest percentage of the men with health category A occurred in 1989 and 1985, the lowest one in 1997 and 2001. In 1997 and 2001, the respondents with health category D and E constituted the largest group. The 19-year-old men entering the conscript military service with health category A were most often disqualified by the following diseases: related to the mental state (21.59%), musculoskeletal system diseases (13.83%), eyesight (13.65%), respiratory system diseases (11.68%), cardiovascular system (10.63%) and nervous system (10.30%). The obligation to perform military service had a significant impact on the separation of the group of men with health categories A and D from among the surveyed. The place of residence of a 19-year-old man from the Małopolskie Voivodeship has an influence on their health and the military category they receive.
Opis
Promotor: prof. dr hab. n. med. Artr Mazur - 218 s.
Słowa kluczowe
stan zdrowia poborowych , BMI , otyłość , health status of conscripts , obesity
Cytowanie