Stan odżywienia i skład ciała dzieci z wybranymi chorobami autoimmunizacyjnymi – ocena za pomocą pomiarów antropometrycznych i bioimpedancji

Abstrakt
Głównym celem podjętych badań była ocena stanu odżywienia i składu ciała dzieci z wybranymi chorobami autoimmunizacyjnymi przy pomocy wskaźników antropometrycznych i bioimpedancji. Badania przeprowadzono w okresie od marca 2012 roku do sierpnia 2014 roku. Badaniami objęto 248 dzieci chorych (celiakia-51, WZJG-34, ChLC-25, cukrzyca-138) w wieku 4-18 lat hospitalizowanych w Klinicznym Oddziale Pediatrii z nr 2 w Rzeszowie. W pierwszej kolejności analizą objęto 100 dzieci z nowo rozpoznaną chorobą autoimmunizacyjną, do których przyporządkowano drogą losowania 100 dzieci zdrowych, dopasowanych pod względem płci i wieku (age- and sex matched controls). Zaburzenia stanu odżywienia dotyczyły 31% dzieci nowo zdiagnozowanych (niedobór masy ciała 18% vs 13% nadwaga/otyłość). Wykazano statystycznie istotną dodatnią korelację pomiędzy FM vs BMI (r=0,878), FFM vs WMC (r=0,873), FMI vs Cole (r=0,820) oraz FFMI vs WMC (r=0,803) w grupie dzieci chorych (nowe rozpoznania). U dzieci z nowym rozpoznaniem celiakii, po rocznym okresie stosowania diety bezglutenowej, zauważono statystycznie istotny wzrost wszystkich komponentów beztłuszczowej masy ciała (p < 0,05). Zaobserwowano niższe wartości FFM u dzieci z aktywną postacią IBD (WZJG: 13,6% < 2,3 centyl, 22,7% < 25 centyl vs ChLC: 22,2% < 2,3 centyl, 33,3% < 9,2 centyl. Dzieci z nowo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1, charakteryzowały się obniżoną wartością FFM (głównie BCM [p=0,0060] i MM [p=0,0068]).
The main objective of the study was to assess the nutritional status and body composition of children with selected autoimmune diseases using anthropometric and bioimpedance indicators. The study was conducted during the period from March 2012 to August 2014. It was preceded by a month pilot study. The study included 248 children with (celiac disease-51, UC-34, with CD-25, diabetes-138) aged 4-18 years hospitalized at the Clinical Department of Pediatrics of the Provincial Hospital No. 2 in Rzeszów. Initially, the analysis was conducted on 100 children with newly diagnosed autoimmune disease. 100 healthy children to match them in terms of gender and age (age- and sex matched controls) were assigned at random. Disorders of the nutritional status occurred in 31% of newly diagnosed children (underweight 18% vs. 13% overweight / obesity). A statistically significant positive correlation between FM vs BMI (r = 0.878), FFM vs WMC (r = 0.873), FMI vs Cole (r = 0.820) and FFMI vs WMC (r = 0.803) was demonstrated in the group of newly diagnosed children. In children with newly diagnosed celiac disease, after a year of gluten-free diet, a statistically significant increase in all components of fat free body mass was observed (p <0.05). Lower FFM values were observed in children with active IBD (UC: 13.6% <2.3 percentile, 22.7% <25 percentile vs CD 22.2% <2.3 percentile, 33.3% <9, 2 percentile). Children with newly diagnosed type 1 diabetes were characterized by a lower value of the FFM (mainly BCM [p = 0.0060] and MM [p = 0.0068]).
Opis
Słowa kluczowe
stan odżywienia , dzieci , choroby autoimmunizacyjne , skład ciała , BIA , nutritional status , children , autoimmune diseases , body composition
Cytowanie