Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, usług świadczonych w ramach systemów franczyzowych w świetle genezy, istoty i podstaw prawnych franchisingu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Drezno, Konrad
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Franchising is a legal relationship originating in medieval Europe that has evolved over the years. The above evolution means that the interpretation of franchising requires constant changes. Carrying out a thorough analysis of the origin, essence and legal basis of franchising is therefore the key to understand this institution and its individual elements, in particular when analysing the taxation aspects of this legal relationship. Importantly, this legal relationship has not been defined in the EU or the national law, but there are legal provisions that define individual elements of franchising, such as know-how. This article, through a method of analysis and critical review of the literature as well as the dogmatic method, aims to present the origins and essence of franchise systems and the legal basis of franchising. As a consequence of the above analysis, an analysis of the taxation aspects of franchising was carried out in the field of taxation of goods and services. While achieving the purpose of the article, the author clearly indicates that services provided under a franchise relationship are subject to goods and services tax at a basic rate. The author also indicates the possibility of making an annual adjustment to the amount of input tax and describes the taxation of the services in question when importing services.
Franchising to stosunek prawny mający swoje początki w średniowiecznej Europie, który znacznie ewoluuje na przestrzeni lat. Powyższa ewolucja sprawia, że jego interpretowanie wymaga ciągłych zmian. Przeprowadzenie dokładnej analizy genezy, istoty i podstaw prawnych franchisingu jest zatem kluczem do zrozumienia tejże instytucji i jej poszczególnych elementów, w szczególności przy analizie podatkowych aspektów tego stosunku. W nawiązaniu do powyższego ważny jest również fakt, że stosunek ten nie został zdefiniowany ani w przepisach prawa unijnego, ani w przepisach krajowych, jednakże znajdują się przepisy prawa definiujące poszczególne elementy franchisingu takie jak na przykład know-how. Niniejsza publikacja, wykorzystując metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metodę dogmatyczną, miała zatem na celu przedstawienie genezy i istoty systemów franczyzowych, ich podstaw prawnych oraz następnie analizę normatywną podatkowych aspektów tego stosunku prawnego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Spełniając powyższy cel artykułu, autor jednoznacznie wskazuje, że usługi świadczone w ramach stosunku franchisingu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce podstawowej, tj. 23%, a także wskazuje na możliwość i sposób dokonania przez uczestników systemów franczyzowych korekty rocznej kwoty podatku odliczonego oraz opisuje opodatkowanie omawianych usług w przypadku podmiotów zagranicznych.
Opis
Słowa kluczowe
franchisng , goods and services tax , tax law , franchising , franczyza , podatek od towarów i usług , prawo podatkowe
Cytowanie
Ius et Administratio nr 1 (44) 2021, s. 7–23