Ocena zachowań zdrowotnych kapłanów diecezjalnych z terenu Podkarpacia

Abstrakt
Głównym celem pracy jest ocena zachowań zdrowotnych kapłanów diecezjalnych z terenu Podkarpacia. Istotne znacznie ma również określenie w tej grupie duchownych poziomu satysfakcji z życia. Badania prowadzone były przy wykorzystaniu między innymi trzech narzędzi standaryzowanych: IZZ – Inwentarz Zachowań Zdrowotnych, MHLC – Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia oraz SWLS – Skala Satysfakcji z Życia. W wyniku oceny zachowań zdrowotnych księży diecezjalnych z terenu Podkarpacia można stwierdzić, że są one na przeciętnym poziomie i niewiele różnią się od przyjętych norm dla dorosłych mężczyzn. Niepokojącym jest fakt, że przeciwnie do nauczania Kościoła Katolickiego część kapłanów ma problem z nadużywaniem alkoholu czy paleniem papierosów, a te nałogi przyczyniają się do występowania chorób przewlekłych oraz mniejszej satysfakcji z życia. Ostatecznie można stwierdzić, że istnieje potrzeba zwiększania wśród księży świadomości, iż powinni bardziej dbać o zdrowie. To zalecenie wynikające również z Pisma Świętego jest korzyścią nie tylko dla nich samych, ponieważ poprzez nauczanie poparte własnym przykładem mogą wpłynąć na lepsze zachowania zdrowotne wśród wiernych, a tym samym na mniejsze kolejki do służby zdrowia.
The main objective of the thesis is to evaluate the healthrelated behaviours of the diocesan clergymen in the Podkarpackie province. It i salso essential to define the level of life satisfaction in this group. There were three main standardised tools that were used in the research: IZZ (pol. Inwentarz Zachowań Zdrowotnych, transl. Inventory of Health-related Behaviours), MHLC (ang. Multidimensional Health Locus of Control Scale) and SWLS (ang. Satisfaction with Life Scale As a result of the evaluation of the health-related behaviours among clergymen in the Podkarpackie province we can claim that the results stay on average level and they do not differ significantly from the norms accepted for adult men. It can raise concerns that – contrary to what the Catholic Church teaches us to do – some clergymen have problem with alcohol abuse and smoking cigarettes and these addictions contribute to the occurrence of chronic diseases thus diminishing the level of life satisfaction. Finally, we may claim that there is a need to increase the awareness of healthy lifestyle among the clergymen. This recommendation is voiced in the Holy Bible and it is beneficial not only for the clergymen themselves but also for the believers because priests can affect the health promoting behaviours among the believers and thus make the functioning of health care system more effective.
Opis
Promotor: prof. dr hab. n. med. Artur Mazur, 247 s.
Słowa kluczowe
zachowania zdrowotne kapłanów , satysfakcja z życia księży , IZZ , MHLC , SWLS , health-related clergymen , satisfaction with life among clergymen,
Cytowanie