E-technologie w terapii funkcji motorycznych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Kałużny, Olga
Dawiduk, Paulina
Wieczorek, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Osoby z ASD (Autism Spectrum Disorders) lubią korzystać z technologii. Nowoczesne urządzenia technologiczne działają przewidywalnie i nie wyrażają emocji, co stanowi duży atut dla osób z ASD. Postanowiono ustalić potencjał i gotowość do wykorzystania e-technologii przez nauczycieli, terapeutów oraz rodziców w usprawnianiu osób z ASD. Sondaż diagnostyczny, narzędzie: kwestionariusz ankiety w formie on-line, 15 pytań. Osoby badane to 15 rodziców dzieci z ASD, 15 nauczycieli i 15 terapeutów pracujących z dziećmi z ASD. Respondenci posiadają wiedzę na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych w usprawnianiu osób z ASD, jednak większość z nich nie miała możliwości korzystania z omawianych udogodnień. W wyniku analizy ANOVA otrzymano nieistotny statystycznie efekt główny F (2,42)=1,58; p=0,22, η2=0,07, który wskazuje, że średnie poziomy uznania potencjału wykorzystania e-technologii w pracy z osobami z ASD nie różnicują badanych w zależności od pełnionej roli. Otrzymano nieistotny statystycznie efekt główny F (2,42)=0,45; p=0,63, η2=0,02, który wskazuje, że średnia gotowość wykorzystania e-technologii w pracy z osobami z ASD nie różnicuje badanych w zależności od pełnionej roli. Nauczyciele, terapeuci i rodzice dostrzegają potencjał i wykazują gotowość wykorzystania e-technologii w usprawnianiu osób z ASD. E-technologie nie są jeszcze powszechnie wprowadzane do programów terapii osób z ASD.
People with ASD (Autism Spectrum Disorders) like to use technology. Modern technological devices work predictably and do not express emotions, which is a great advantage for people with ASD. It was decided to establish the potential and readiness for the use of e-technologies by teachers, therapists and parents in improving people with ASD. Diagnostic survey, tool: online questionnaire, 15 questions. The respondents were 15 parents of children with ASD, 15 teachers and 15 therapists working with children with ASD. The respondents have knowledge about the existence of modern technologies used to improve people with ASD, but most of them weren’t able to use the discussed amenities. As a result of the ANOVA analysis, the main effect wasn’t statistically significant F (2.42) = 1.58; p = 0.22, η2 = 0.07, which indicates that the average levels of recognition of the potential of using e-technologies in working with people with ASD don’t differentiate the respondents depending on the role they play. The main effect wasn’t statistically significant F (2.42) = 0.45; p = 0.63, η2 = 0.02, which indicates that the average readiness to use e-technology in working with people with ASD don’t differentiate the respondents depending on their role. Teachers, therapists and parents see the potential and they are ready to use e-technology to improve motor functions people with ASD. E-technologies aren’t widely introduced into therapy programs for people with ASD.
Opis
Słowa kluczowe
e-technologia , ASD , funkcje motoryczne , e-technology , motor functions
Cytowanie
red. Emilian Zadarko, Karolina Przednowek, Wybrane badania naukowe w kulturze fizycznej. Tom 1, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 164-175