Wpływ korzystania z technologii cyfrowych na aktywność fizyczną dzieci w wieku 7–17 lat w opinii rodziców

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Garwol, Katarzyna
Herbert, Jarosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Pojawienie się technologii cyfrowych, w tym komputerów, smartfonów, konsol do gier itp., znacząco zmieniło sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci. Zabawy z rówieśnikami, ruch na świeżym powietrzu często zostają zastąpione wielogodzinnym korzystaniem ze sprzętu IT, który w posiadanie dzieci dostał się wraz z rozwojem współczesnej technologii. Niniejszy artykuł podejmuje problematykę spędzania czasu wolnego przez dzieci w wieku 7–17 lat, a zwłaszcza rodzajów podejmowanych przez nie aktywności, z punktu widzenia ich rodziców. Przytoczone wyniki badań są poszerzeniem analiz wykonywanych za pomocą akcelerometru WGT3X-BT na grupie 108 dzieci, przeprowadzanych w 2017 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu (województwo podkarpackie).
The emergence of digital technologies, including computers, smartphones, games consoles etc., has significantly changed the way children spend their free time. Playing with peers, outdoor movement, are often replaced by hours of using IT equipment, which became children’s possession along with the development of modern technology. This article deals with the issue of spending free time by children aged 7–17, and in particular the types of activities they undertake, from the point of view of their parents. The cited research results are an extension of analyzes performed using the WGT3X-BT accelerometer on a group of 108 children carried out in 2017 at the School Complex in Zarzecze im. Jana Pawła II (Subcarpathian Voivodeship).
Opis
Słowa kluczowe
technologia , dziecko , zdrowie , aktywność fizyczna , technology , child , health , physical activity
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 182–187