Hodnotenie fyzikálnych a chemických faktorov drevných prachov

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Tureková, Ivana
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
V drevospracujúcom priemysle významné postavenie majú drevné prachy, ktoré možno hodnotiť podľa nebezpečných vlastností z rôznych hľadísk. Prvým je nebezpečnosť charakterizovaná požiarno-technickými vlastnosťami a k druhým patria hygienicko-zdravotné hľadiská. Hoci každé z nich predstavuje osobitnú sféru záujmu, spoločným rysom na takýchto pracoviskách je zabezpečiť také pracovné prostredie, ktoré zodpovedá požiadavkám zdravotnej bezpečnosti a technickej bezpečnosti pri práci.
In wood-processing industry important position belongs to the wood dusts. They can be evaluated according hazardous properties, physical and chemical, of two ways. The first is characterized as a fire-technical properties and the second way includes the health aspects. Although each of which represents a particular sphere of interest, a common feature in such works is to ensure a working environment that meets the requirements of public health and technical safety.
Opis
Słowa kluczowe
drevný prach , fyzikálne a chemické vlastnosti , hygienické limity , požiarno-technické charakteristiky , wood dust , physical and chemical properties , hygiene limits , fire-technical characteristics
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 295–300