Syntetická sústava slovanskej onomastickej terminológie (variantná podoba)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Odaloš, Pavol
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Myšlienka syntetickej sústavy slovanskej onomastickej terminológie je založená na existencii sústavy slovanskej onomastickej terminológie od roku 1973, na rešpektovaní času ako faktora determinujúceho vývoj spoločnosti aj vedy a na akceptovaní prínosu onomastikov k rozvoju terminológie za ostatných 49 rokov. Na základe uvedených determinantov môžeme vývoj onomastickej terminológie realizovať na základe syntetizovania onomastického vývoja v jednotlivých druhových skupinách onomastickej terminológie prostredníctvom čistého/ bezprostredného syntetizovania onomastického vývoja a prostredníctvom preberania ucelených častí klasifikácie onomastickej terminológie, ktorej autormi sú konkrétni slovanskí onomastici. Sústavu slovanskej onomastickej terminológie v nami predstavenej variantnej podobe bude potrebné podrobne rozanalyzovať a dopracovať sa k výhodám a nevýhodám jednotlivých klasifikácií bioným, geoným a chrématoným a na základe týchto analýz bude potrebné vybrať jeden variant z každej skupiny. Na základe uvedeného syntetizujúceho postupu potom vznikne syntetická sústava slovanskej onomastickej terminológie.
The idea of a synthetic system of Slavic onomastic terminology is based on the existence of a system of Slavic onomastic terminology since 1973, on respecting time as a factor determining the development of society and science, and on accepting the contribution of onomasticians to terminology over the past 49 years. Based on these determinants, we can develop onomastic terminology by synthesizing onomastic terminology in individual species groups of onomastic terminology through pure / immediate synthetization of onomastic terminology and by taking over integral parts of the classification of onomastic terminology by specific Slavic onomasticians. The system of Slavic onomastic terminology in the variant form presented by us will need to be analyzed in detail and has to be work up on the advantages and disadvantages of individual classifications such as bionyms, geonyms and chrematonyms. It will be necessary to select one variant from each group. As a result of this synthetization procedure a synthetic system of Slavic onomastic terminology will be created.
Opis
Słowa kluczowe
onomastika , terminológia , systém slovanskej onomastickej terminológie , onomastics , terminology , system of Slavic onomastic terminology
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 13/2022, s. 361–377