Сказочный дискурс в драматургии Анны Богачевой, Ирины Васьковской и Анны Яблонской

Abstrakt
Rozprawa poświęcona jest badaniu dyskursu baśniowego w dramaturgii Anny Bogaczewej, Iriny Waśkowskiej i Anny Jabłonskiej, których twórczość, a mianowicie różnorodny gatunkowo i tematycznie repertuar sztuk teatralnych, reprezentatywnie odzwierciedla kierunek rozwoju współczesnego dramatu rosyjskiego XXI wieku. Studium porównawcze utworów wybranych dramatopisarek pozwala przeanalizować ogólne tendencje manifestacji dyskursu baśniowego w aspekcie literackim, a poprzez analizę postmodernistycznych modyfikacji gatunku baśni-dramatu zidentyfikować jego konstytutywne cechy w tekście dramatycznym. W pracy przestudiowano także cechy gatunkowo-rodzajowe oraz synkretyzm gatunkowy sztuk baśniowych przeznaczonych do wystawienia w teatrze, niebędące wcześniej przedmiotem naukowej analizy. W pracy zastosowano strukturalno-semiotyczne podejście do badań, które pozwala nie tylko analizować tekst dramatyczny, lecz także prześledzić związek przestrzeni artystycznej ze specyfiką gatunkową tekstu. W rozprawie zbadano baśniowy dyskurs na przykładzie współczesnego rosyjskiego dramatu baśniowego i przeanalizowano teksty baśniowych sztuk trzech dramatopisarek, których twórczość nie była wcześniej badana w aspekcie baśniowego dyskursu. Po raz pierwszy postmodernistyczne wpływy na semantyczne cechy gatunku w tekstach baśni dramatycznych zostały rozważone z pozycji współczesnych zmian dyskursu baśniowego.
This paper focuses on research on fairy tale discourse in the dramaturgy of Anna Bogachova, Irina Vashkovskaya and Anna Yablonskaya. Their works, particularly, the variety of genres and themes present in the plays, are actually a reflection of developments in Russian dramaturgy of the 21st century. The insight in post-modernist modifications of the fairy tale drama genre may help to identify its constructive attributes. This paper also examines generic features and syncretism of fairy tale plays dedicated to theatre performance, which is also a new attempt in scientific analysis. The main method used in this study was structural-semiotic approach. It primarily allows the analysis of the text, but also tracks the relation between artistic environment and generic characteristics of the play. This dissertation is the first attempt to study the fairy tale discourse on the example of modern Russian fairy tale drama with consideration to recent scientific trends defining the discourse as the phenomena influencing certain formal and semantic commonality of texts. Additionally, this is the first analysis of the body of works (by three playwrights) that has not been examined in the aspect of fairy tale discourse before. It was the first time to view post-modernist influence on semantic features of the genre in the texts of fairy tale dramas, with the consideration to recent changes in fairy tale discourse.
Opis
Promotor: dr hab. Natalia Maliutina, prof. UwB - 245 s.
Słowa kluczowe
baśniowy dyskurs , dramat rosyjski , sztuki baśniowe , postmodernizm , fairy tale discourse , russian drama , fairy tale playwrights , postmodernism
Cytowanie