Troska co wojna w Ukrainie nam zrobiła? Autoetnograficzne opowieści studentów i nauczycieli akademickich

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Cywiński Aleksander
Lib Waldemar
Marek Lidia
Perzycka-Borowska Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W zbiorowej monografii „Troska. Co wojna w Ukrainie nam zrobiła? Autoetnograficzne opowieści studentów i nauczycieli akademickich” poddano analizie istotne i aktualne kwestie związane z wojną w Ukrainie, korzystając z perspektywy osobistych narracji i refleksji członków społeczności akademickiej. Przyjmując metodologię autoetnografii, autorzy zagłębiają się w indywidualne i zbiorowe doświadczenia, odsłaniając wewnętrzne przemiany, emocje i spostrzeżenia wynikające z bezpośredniego lub pośredniego zetknięcia z wojną. Monografia stanowi platformę do dialogu międzypokoleniowego, uwzględniając różnorodność perspektyw oraz wspólne dążenie do zrozumienia, jak konflikt zmienia nasze postrzeganie świata, wartości i nas samych. Osiągając ponad historyczne i kulturowe ramy, dzieło ukazuje wojnę jako moment krytyczny, który wymusza na nas konfrontację z pytaniami o moralność, ludzką krzywdę i znaczenie empatii. Refleksje zawarte w książce wychodzą poza akademickie mury, zwracając uwagę na uniwersalność doświadczenia wojennego i jego wpływ na ludzką psychikę oraz społeczeństwo. Próby znalezienia odpowiedzi na pytanie „Co wojna w Ukrainie nam zrobiła?” przeplatają się z rozważaniami na temat roli edukacji, kultury i sztuki w budowaniu odporności na destrukcyjne narracje i fake newsy, a także w promowaniu krytycznego myślenia i empatii. Książka jest wyrazem troski o przyszłość, w której kluczową rolę odgrywa świadomość historyczna i etyczna. Poprzez osobiste i zbiorowe opowieści, autorzy dążą do kształtowania postaw otwartych na dialog, zrozumienie i współczucie, co staje się fundamentem dla konstruktywnego podejścia do przeciwdziałania konfliktom i budowania pokoju. Dzieło ma ambicję przyczynienia się do społecznej zmiany, zachęcając do aktywnego uczestnictwa w kreowaniu lepszego świata, wolnego od przemocy i nienawiści.
In the collective monograph “Care. What Has the War in Ukraine Done to Us? Autoethnographic Tales from Students and Academic Teachers”, significant and current issues related to the war in Ukraine are analysed through the lens of personal narratives and reflections from members of the academic community. Adopting an autoethnographic methodology, the authors delve into individual and collective experiences, unveiling internal transformations, emotions, and insights resulting from direct or indirect encounters with the war. The monograph serves as a platform for intergenerational dialogue, incorporating a diversity of perspectives and a common pursuit to understand how the conflict changes our perception of the world, values, and ourselves. Transcending historical and cultural boundaries, the work portrays war as a critical moment that forces us to confront questions about morality, human suffering, and the significance of empathy. The reflections contained in the book extend beyond academic confines, highlighting the universality of wartime experience and its impact on human psyche and society. Attempts to answer the question “What has the war in Ukraine done to us?” intertwine with considerations on the role of education, culture, and art in building resilience against destructive narratives and fake news, as well as in promoting critical thinking and empathy. The book expresses concern for the future, in which historical awareness and ethical consciousness play a key role. Through personal and collective stories, the authors aim to shape attitudes open to dialogue, understanding, and compassion, laying the foundation for a constructive approach to conflict resolution and peacebuilding. The work aspires to contribute to social change, encouraging active participation in creating a better world free from violence and hatred.
Opis
Słowa kluczowe
autoetnografia , wojna w Ukrainie , świadomość etyczna , zmiana światopoglądowa , kondycja ludzka , troska , edukacja w kryzysie , autoethnography , war in Ukraine , ethical awareness , worldview change , human condition , care , education in crisis
Cytowanie