Tutoring młodzieżowy w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku jako propozycja innowacyjnego programu profilaktycznego. Wnioski z badań własnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Sarnat-Ciastko, Adrianna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Od 2008 r. w polskim systemie oświaty utrwala się obecność tutoringu szkolnego, który rozumiany jest jako indywidualne, spersonalizowane wsparcie zapewniane uczniowi przez nauczyciela. Warto jednak zauważyć, że obok szkół wykorzystujących tę formułę pracy pojawiają się placówki, które rozbudzają potencjał tutorski tkwiący w samych podopiecznych. Jedną z takich szkół jest Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku, w którym w latach 2015–2018 realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. „Pasje zawodowe – program innowacyjny z wykorzystaniem metody tutoringu rówieśniczego”. Innowacja ta w niezamierzony sposób przywołuje dorobek młodzieżowych programów wsparcia rówieśniczego tworzonych przez Gasia, co wskazuje, żewkracza w przestrzeń działań profilaktycznych. Opisanie tego aspektu, a także wskazanie dostrzeżonych poprzez obserwacje badawcze owoców tej innowacji stanie się głównym celem niniejszego artykułu.
Since 2008 a presence of the school tutoring, that is interpreted as individual, personalized support provided by the teacher to the student, has been perpetuates in Polish educational system. However is worth to notice that in addition to schools which using this form of work, there are institutions that awaken the tutors’ potential directly from pupils. One of those school is School Complex of Services and Entrepreneurship in Płock in which the pedagogical innovation “The Professional Passions – the Program with the Use of Peer Tutoring Method” is carried out from 2015 till 2018.This innovation unintentionally evokes the achievements of youth peer support programs created by Gaś, which indicates that it is entering the space of preventive activities. Describing this aspect, as well as pointing the identified fruits of this innovation perceived by research observations, will become the main goal of this article.
Opis
Słowa kluczowe
tutoring szkolny , tutoring rówieśniczy , profilaktyka , innowacje pedagogiczne , school tutoring , peer tutoring , prevention , pedagogical innovation
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 62–67