Analiza możliwości doskonalenia kompetencji muzycznych studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na wybranych uczelniach wyższych w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Kowalska, Monika
Tęczyńska-Kęska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule dokonano przeglądu proponowanych przez wybrane uczelnie wyższe przedmiotów o profilu muzycznym na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Przeprowadzono charakterystykę wybranych kursów o profilu muzycznym z uwzględnieniem liczby godzin przeznaczonych na ich realizację, omówione zostały również cele i treści programowe zawarte w kartach kursów. Zwrócono uwagę na komponenty kwalifikacji pedagogicznych niezbędne w prowadzeniu zajęć umuzykalniających – nauczyciel bowiem jest kluczem do właściwego funkcjonowania systemu edukacyjnego i to od jego kompetencji, motywacji i cech osobowościowych zależy przyszłość wychowanków. W zakończeniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy.
The article reviews the subjects of music in the field of pre-school and early school education proposed by selected universities. The characteristics of selected courses with a music profile were carried out, taking into account the number of hours devoted to their implementation, and the objectives and curriculum content included in the course cards were also discussed. Attention is paid to the components of pedagogical qualifications necessary in conducting music education classes – the teacher is the key to the proper functioning of the educational system and the future of the pupils depends on their competences, motivation and personality. Conclusions from the conducted analysis are presented in the end.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja muzyczna , kompetencje muzyczne nauczycieli , umuzykalnienie w przedszkolu i klasach I–III , aktywności muzyczne , pedagogika , music education , teacher , musical competences , musical education in kindergarten and grades 1–3 , musical activities , pedagogy
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 11 (2022), s. 187-200