Kształcenie i doskonalenie kadr pracowniczych w dobie czwartej rewolucji przemysłowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Zawłocki, Ireneusz
Niewiadomski, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule dokonano ogólnej charakterystyki kolejnej rewolucji naukowo-technicznej określanej mianem czwartej rewolucji przemysłowej, która w bieżącej dekadzie zostaje praktycznie wdrażana w systemy gospodarcze wiodących krajów świata. Również polska gospodarka przygotowywana jest do implementacji innowacyjnych technologii zgodnych z tą nową koncepcją. Ogromny wpływ na powodzenie tego procesu ma przygotowanie i doskonalenie kadr pracowniczych – reforma polskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego.
This article gives an overview about the next scientific and technological revolution, known as the Fourth Industrial Revolution, which is practically implemented in the current decade in the economic systems of the leading countries of the world. The Polish economy is also preparing to implement innovative technologies in line with this new concept. The preparation and improvement of staffing – the reform of the Polish education and vocational training system has greatly influenced the success of this process.
Opis
Słowa kluczowe
kształcenie i szkolenie zawodowe , czwarta rewolucja przemysłowa , modele kształcenia zawodowego , integracja kształcenia zawodowego z gospodarką , vocational education and training , fourth industrial revolution , vocational training models , integration of vocational education with the economy
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 118–123