Poziom radzenia sobie ze stresem przez nauczycieli akademickich korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Warzocha, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące poziomu odporności na stres nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego korzystających w swoim warsztacie pracy z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania wiedzy studentom. Odpowiednie przygotowanie do korzystania z dostępnych narzędzi wspomagających proces edukacyjny warunkuje umiejętne, skuteczne, efektywne i zarazem efektowne przekazywanie niezbędnych wiadomości, korzystanie z dostępnych informacji, porozumiewania się ze studentami oraz innymi współpracownikami na uczelni.
The article was presents the results of research on the level of resistance to stress of academic teachers of the University of Rzeszów using ICT in their workshop to acquire, process and transfer knowledge to students. Appropriate preparation to use the available tools supporting the educational process determines the skilful, effective, efficient and at the same time effective transmission of necessary information, use of available information, communication with students and other colleagues at the university.
Opis
Artykuł powstał w ramach prac statutowych w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych na Wydziale Pedagogicznym przy współpracy Pracowni Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej.
Słowa kluczowe
stres , kompetencje , student , nauczyciel akademicki , technologie informacyjno-komunikacyjne , komunikowanie się , stress , competence , academic teacher , technology information , communication
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 365–371