The Genesis of logic – Antiquity

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Kułak, Izabela
Bajda, Karol
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Logic is one of the oldest sciences. The study of its origin is not only extremely interesting, but also important in the context of understanding its essence. Logic as a science arose in antiquity. Famous representatives of those times considered logic, pointing to its great importance and the ability to apply. Aristotle is considered to be the creator of logic as a scientific discipline. However, even before the activity of the Stagirite, other philosophers also dealt with logic. In this article, it was decided to present the history of logic, covering the epoch of antiquity. The basic merits of individual representatives of this period were discussed, taking into account their deliberations on logic. The authors of the study do not, however, pretend to comprehensively present the views of ancient thinkers. It is not easy to describe in detail the positions and reflections on the logic of individual representatives of the antiquity in one article. Due to the limited framework of the study, the article briefly discusses the indicated topics.
Logika to jedna z najstarszych nauk. Badanie jej pochodzenia jest nie tylko niezwykle interesujące, ale także istotne w kontekście zrozumienia jej istoty. Logika jako nauka powstała w starożytności. Znani przedstawiciele tamtych czasów podejmowali rozważania nad logiką, wskazując na jej duże znaczenie i umiejętność stosowania. Za twórcę logiki jako dyscypliny naukowej uznaje się Arystotelesa. Jednak jeszcze przed działalnością Stagiryty, logiką zajmowali się też inni filozofowie. W niniejszym artykule postanowiono przedstawić historię logiki, obejmując epokę starożytności. Omówiono podstawowe zasługi poszczególnych przedstawicieli tego okresu, biorąc pod uwagę ich rozważania nad logiką. Autorzy opracowania nie pretendują jednak do kompleksowego zaprezentowania poglądów myślicieli czasów starożytności. Nie jest bowiem łatwo w jednym artykule szczegółowo opisać stanowiska i refleksje dotyczące logiki poszczególnych przedstawicieli epoki starożytności. Z uwagi na ograniczone ramy opracowania, w artykule w sposób zwięzły omówiono wskazaną tematykę.
Opis
Słowa kluczowe
logic , formal logic , genesis of logic , logic in antiquity , logika , logika formalna , geneza logiki , logika w starożytności
Cytowanie
Ius et Administratio nr 1-4 (43) 2019-2020, s. 5-15