Historyczne nazwiska odimienne w antroponimii Żydów piotrkowskich

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Klimas, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Nazwiska odimienne należące do piotrkowskich Żydów są zróżnicowane genetycznie. Podstawę derywacyjną stanowią głównie imiona starotestamentowe, w różnej wariantywnej (językowej) postaci, ale także ukształtowane w jidysz. Do najczęstszych należały: Jacob, Mojżesz, Izaak. Antroponimy Żydów na ziemi piotrkowskiej tworzone były sufiksami o różnej genezie, głównie słowiańskimi i o rodowodzie niemieckim. Żydowskie nazwiska odimienne reprezentują kognitywne kategorie: osoba i pokrewieństwo. Prototypowym modelem nazwisk utworzonych od imion męskich jest: imię biblijne + sufiks -owicz/-ewicz, a powstałych od imion kobiet: imię jidyjskie + sufiks -ski.
The name-based surnames of the Jews in Piotrków are structurally different. Their derivative basis consists mainly of Old Testament names in different (linguistic) forms, but also in Yiddish form. Among the most common were Jacob, Moses and Izaak. The anthroponyms of the Jews in the territory of Piotrków were formed with suffixes of different origin, mainly of Slavic and German descent. Jewish name-based surnames represent the cognitive categories of person and kinship. The prototype model of surnames derived from male names is: biblical first name + suffix -owicz/-ewicz and derived from female names is: yiddish first name + suffix -ski.
Opis
Słowa kluczowe
onomastyka , antroponimia , patronimy , matronimy , Onomastics , Anthroponyms , Patronyms , Matronyms
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 13/2022, s. 29–43