Porównanie wysklepienia stóp zawodników trenujących piłkę nożną i boks w odniesieniu do typu budowy ciała

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Guminiak, Kamila
Szybisty, Agnieszka
Niewczas-Czarna, Klaudia
Zadarko, Emilian
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Streszczenie. Wielu autorów uważa, że budowa morfologiczna stopy w pewnym stopniu przystosowuje się do regularnie podejmowanej aktywności fizycznej. W dalszym ciągu prowadzone są badania nad wpływem uprawiania określonych dyscyplin sportu na wzorzec wysklepienia stóp. Z dostępnej literatury wynika, że częstym przedmiotem badań jest także budowa ciała. Celem przeprowadzonych badań jest określenie związków pomiędzy wysklepieniem stóp a typem budowy ciała zawodników reprezentujących sporty zespołowe oraz wybrane sporty indywidualne. Materiał i metody: W badaniach uczestniczyło 14 zawodników trenujących boks oraz 15 trenujących piłkę nożną. Zastosowano metodę podoskopową, wykorzystując Podoscan 2D, antropometryczną oraz metodę analizy statystycznej. Wyniki: Większość zawodników charakteryzowała się mezomorficznym typem budowy ciała. Większe średnie wartości kąta Clarke’a i kąta Alfa stwierdzono u piłkarzy nożnych. Średnie wartości wskaźnika Wejsfloga mogą świadczyć o prawidłowym wysklepieniu poprzecznym. Wnioski: Istnieje związek między wysklepieniem stóp a rodzajem uprawianego sportu. Rodzaj uprawianego sportu ma związek z typem budowy ciała. Istnieje związek pomiędzy wysklepieniem stóp a typem budowy ciała.
Abstract. Many authors believe that the morphological structure of the foot to some extent adapts to regular physical activity. Research is still being conducted on the impact of practising certain sports on the arching pattern of the feet. The available literature shows that body structure is also a frequent subject of research. The aim of the article is to determine the relationship between the arches of the feet and the body type of players representing team sports and selected individual sports. Material and methods: The research involved 14 players training boxing and 15 players training football. Method: The podoscopic method was used with the use of Podoscan 2D, anthropometric and the method of statistical analysis. Results: Most of the players had a mesomorphic body type. Higher mean values of the Clarke angle and the Alpha angle were found in footballers. The mean values of the Wejsflog index may indicate the correct transverse arches. Conclusions: There is a relationship between arched feet and the type of sport practised. The type of sport you do has to do with your body type. There is a relationship between the arch of the feet and body type.
Opis
Słowa kluczowe
kąt Clarke’a , wskaźnik Wejsfloga , podoskop , wady stóp , Clarke’s angle , Wejsflog index , podoscope , foot defects
Cytowanie
red. Emilian Zadarko, Karolina Przednowek, Wybrane badania naukowe w kulturze fizycznej. Tom 1, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 11-21