Porównanie efektów rehabilitacji pacjentów poddanych resekcji płata płuca z zastosowaniem znieczulenia standardowego i podopłucnowego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-06-18
Autorzy
Bal-Bocheńska, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Ból pooperacyjny pojawia się wtedy, gdy przestaje działać śródoperacyjna analgezja, a jego źródłem są uszkodzone tkanki powierzchowne jak również struktury położone głębiej. Ból pooperacyjny jest „samoograniczającym się zjawiskiem” o dużym natężeniu w pierwszych dobach pooperacyjnych. Dlatego też uśmierzanie bólu musi być jednym z instytucjonalnych celów i stanowić integralną część planu leczenia okołooperacyjnego po zabiegach torakochirurgicznych. Przez obniżenie natężenia bólu po torakotomii pacjenci są wcześniej mobilizowani w procesie rehabilitacji po zabiegu, co bezpośrednio przekłada się na trzy istotne funkcje, wymieniane w wielu publikacjach, czyli czas hospitalizacji, koszty i zadowolenie chorego. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pooperacyjnych komplikacji oddechowych oraz zredukować następstwa urazu operacyjnego, konieczne jest staranne zaplanowanie i skrupulatne przeprowadzenie okołooperacyjnego postępowania anestezjologicznego. Praca ocenia efekty rehabilitacji w zależności od zastosowanej analgezji po wycięcięciu płata płuca. Badanie zależności między nasileniem bólu pooperacyjnego a rodzajem analgezji, było oceniane przez uzyskane wartości parametrów spirometrycznych, ruch w stawie ramiennym, wiekiem, płcią badanych, BMI i ruchomość klatki piersiowej. Badanie bólu pooperacyjnego oparto na pomiarze subiektywnych odczuć operowanych za pomocą skal oceny bólu.
Post-operative pain occurs when intraoperative analgesia stops working, and the source of the superficial tissues are damaged as well as the structure is located deeper. Post-operative pain is a "self-limiting phenomenon" the most intense in the first postoperative days. Therefore, relieving the pain must be one of the institutional objectives and at the same time an integral part of the treatment plan perioperative after thoracic surgery. By reducing the intensity of pain after thoracotomy patients are already mobilized in the process of rehabilitation after surgery, which directly translates into three essential functions mentioned in many publications, or the time of hospitalization, cost and patient satisfaction. To reduce the risk of postoperative pulmonary complications and reduce the consequences of surgical trauma, it is necessary to carefully plan and conduct meticulous perioperative anesthetic. The study was to evaluate the effects of rehabilitation depending on the used analgesia after surgery cut-lobe. Investigating the relationship between the intensity of postoperative pain and the type of analgesia was assessed by the obtained values of selected spirometric parameters, range of motion in the shoulder complex brachiocephalic, age, sex of respondents, BMI, and mobility of the chest. Examination of postoperative pain based on the measurement of subjective feelings operated using pain scales.
Opis
Słowa kluczowe
rehabilitacja w torakochirurgii , torakotomia , analgezja podopłucnowa , bupiwakaina , rehabilitation in thoracic surgery , thoracotomy , under the hydrothorax analgesia , bupivacain
Cytowanie