Różnice pomiędzy zajęciami technicznymi a plastycznymi dostrzegane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego – wybrane zagadnienia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Ordon, Urszula
Piwowarska, Ewa
Zentko, Józef
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ważnym zadaniem wychowania przedszkolnego jest m.in. tworzenie sytuacji edukacyjnych do bycia przez dzieci sprawnym użytkownikiem techniki, a także kształtowania ich wrażliwości estetycznej. Problemem postępowania badawczego stało się pytanie o dostrzegane przez nauczycieli różnice między realizowanymi w praktyce zajęciami z plastyki i techniki. W ankiecie zapytano respondentów o główny cel prowadzonej przez nich edukacji plastycznej i zajęć technicznych, wykorzystywane w toku tych zajęć narzędzia, czynności oraz zagadnienia realizowane w 4-letnim cyklu nauczania. Odpowiedzi pozwoliły określić dostrzegane przez nauczycieli różnice między plastyką a zajęciami technicznymi.
An important task of preschool education is among others creating educational situations for children to teach them to use technique and develop their aesthetic sensitivity. The research problem of this study was the question about differences between arts & crafts and fine art classes that were noticed by the teachers. The survey asked respondents about the main goal of fine art and arts & crafts education, tools they were using, actions and issues they focused in the 4 year-long education cycle. The answers allowed to define the differences the teachers noticed between fine art and arts & crafts education.
Opis
Słowa kluczowe
nauczyciele przedszkoli , zajęcia techniczne , plastyka , dziecko , preschool teachers , arts and crafts classes , fine art classes , child
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 391–396