Rola nauczyciela w edukacji wielokulturowej i międzykulturowej na Ukrainie i w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Andruszkiewicz, Fabian
Chyżna, Olga
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę ukazania roli edukacji i jej wpływu na procesy zachodzące w wielokulturowym i międzykulturowym środowisku. Zwrócono szczególną uwagę na wymagania stawiane nauczycielom, gdyż realizacja celów edukacji międzykulturowej w Polsce i na Ukrainie w dużej mierze zależy od profesjonalizmu nauczycieli, który łączy w sobie cechy nauczyciela i psychologa, kulturologa, pedagoga, menedżera edukacji, wychowawcy, koordynatora. Zadanie to jest niezwykle trudne, ponieważ do osiągnięcia tego celu niezbędni są doskonali specjaliści-nauczyciele, a co za tym idzie – ich kształcenie, a w szczególności tworzenie profesjonalnych i osobistych cech przyszłego nauczyciela z zachowaniem wymagań wielokulturowego rynku pracy.
The paper attempts to show the role of education and its impact on the processes taking place in a multicultural and intercultural environment. Particular attention has been paid to the requirements for teachers, since the implementation of intercultural education objectives in Poland and Ukraine depends to a large extent on the professionalism of teachers, which combines the qualities of a teacher and psychologist, cultural scientist, educator, education manager, educator and coordinator. This task is extremely difficult, because to achieve this goal, excellent teacher specialists are needed, and thus their education, and in particular the creation of professional and personal features of the future teacher, while maintaining the requirements of the multicultural labor market.
Opis
Słowa kluczowe
nauczyciel , edukacja , wielokulturowość , międzykulturowość , kształcenie , teacher , education , multiculturalism , interculturality , education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 354–359