Model kultury matematycznej ucznia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Makiewicz, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Kultura matematyczna nie odnosi się tylko do pewnej techniki, sprawności czy do posługiwania się formalnym językiem przy dowodzeniu i rozwiązywaniu problemów. W skład kultury matematycznej wchodzi również twórczość i wyobraźnia, właściwe rozumienie pojęć oraz postrzeganie piękna i zarazem użyteczności tej dyscypliny. Celem artykułu jest przedstawienie modelu kultury matematycznej ucznia i pokazanie kilku symptomów tej kultury.
Mathematical culture, does not relate to a certain technique, skill or the ability of using formal language in the process of proving and solving problems. What mathematical culture embraces is also creativity and ingenuity, appropriate understanding of certain ideas as well as perceiving beauty and the usefulness of this discipline at the same time. The aim of this text is to demonstrate Student's mathematical culture model and demonstration of several symptoms of this culture.
Opis
Słowa kluczowe
kultura matematyczna , edukacja matematyczna , twórczość , wyobraźnia , elegancja myślenia , język matematyczny , mathematical culture , mathematical education , creativity , imagination , elegance of thoughts , mathematical language
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 23–30