Obszary współpracy w szkole i środowisku lokalnym w opinii dyrektorów szkół – przegląd dotychczasowych badań

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Wójcik, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wyzwaniem stawianym szkole jest rozwijanie współczesnego człowieka w taki sposób, aby przygotować go do życia w zmieniającym się świecie. Szkołę natomiast tworzą ludzie i to od kapitału ludzkiego i społecznego tej instytucji zależy stan przyszłego kapitału społecznego naszego kraju. Warunkiem koniecznym budowania go jest m.in. efektywna współpraca. W artykule przedstawiono analizę dotychczasowych wyników badań w obszarze współpracy w szkole (w opinii dyrektorów polskich szkół) oraz szkoły ze środowiskiem lokalnym. Rozważania oparto na dwóch raportach: „SZKOŁA WSPÓŁPRACY: Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. Raport zbiorczy z badania jakościowego” [Trutkowski 2014] oraz „Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznym. Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów” [Hernik, Solon-Jasiński, Stasiowski, Slijko 2012].
The challenge posed to school is to develop a modern man in such a way to prepare him for life in a changing world. The school is made up of people – the future status of the social capital of our country depends on human and social capital of this institution. A necessary condition of creating is e.g. effective cooperation. The article presents an analysis of existing research results in the area of cooperation in school (in the opinion of the headmasters of Polish schools) and schools with the local community. Considerations are based on two reports: „SZKOŁA WSPÓŁPRACY: Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły, Raport zbiorczy z badania jakościowego” [Trutkowski 2014] and „Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznym. Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów” [Hernik, Solon-Jasiński, Stasiowski, Slijko 2012].
Opis
Słowa kluczowe
kapitał społeczny , cywilizacja wiedzy , dyrektor szkoły , rada rodziców , samorząd uczniowski , współpraca w szkole , współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym , social capital , knowledge-based civilization , headmaster , parents council , student council , cooperation in school , cooperation between school and local community
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 62–69