Wkład turystyki w tworzenie miejsc pracy w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej po 1989 roku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Seweryn, Renata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie wpływu rozwoju turystyki na zatrudnienie w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej po 1989 roku. Biorąc pod uwagę podkreślaną w światowych raportach dużą rolę przemysłu turystycznego i całej gospodarki turystycznej w generowaniu miejsc pracy, postawiono hipotezę o istnieniu dodatniej zależności pomiędzy ruchem turystycznym a liczbą zatrudnionych w turystyce oraz jej udziałem w ogólnym zatrudnieniu w Polsce i innych państwach UE. Do weryfikacji tej hipotezy wykorzystywano dane Eurostatu oraz World Travel & Tourism Council. Wartość obliczonego współczynnika korelacji liniowej Pearsona pozwoliła stwierdzić, że Polska jest jedynym krajem w UE (spośród 20 poddanych analizie), w którym w ostatnim ćwierćwieczu rozwój ruchu turystycznego nie wywołał wzrostu znaczenia turystyki dla gospodarki pod względem zatrudnienia. Wprost przeciwnie pociągał on za sobą w stopniu istotnym spadek liczby zatrudnionych w przemyśle turystycznym i gospodarce turystycznej, a co ważniejsze – spadek ich udziału w ogólnym zatrudnieniu w kraju. Wprawdzie tylko mniej niż 50% zmienności tego udziału może być wyjaśnione przez zmiany w ruchu turystycznym (pozostała część to efekt zmian koniunktury na polskim rynku), ale i tak podstawowa hipoteza badawcza niniejszego artykułu weryfikuje się negatywnie. Krajami, w których hipoteza została empirycznie potwierdzona okazały się natomiast m.in. Chorwacja, Słowacja i Słowenia, co oznacza, że w okresie przemian ustrojowych zdecydowanie lepiej niż Polska potrafiły one wykorzystać pozytywne efekty z turystyki.
The aim of the article is to show the impact of tourism on the employment in Poland and other countries of the European Union after 1989. Taking into account, as was emphasised in global reports, a large role of tourism industry and tourism economy in generating jobs, there was constructed the hypothesis about the existence of a positive relationship between tourist traffic and the number of employees in tourism and its share in general employment in Poland and other EU countries. To the verification of this hypothesis was used Eurostat and World Travel & Tourism Council data. The value of calculated Pearson's correlation coefficient has led to the conclusion, that Poland is the only country in the EU (of the 20 analysed), in which the development of tourist traffic did not cause growth importance of tourism for the economy in terms of employment. On the contrary, it entailed the decrease in the number of employees in tourism industry and tourism economy, and more important – the decline in their share in general employment in the country. Although only less than 50% variation of this share can be explained by changes in tourist traffic (the remainder is the effect of the changes of economic situation on Polish market), but still the basic hypothesis is negative verified. While among others Croatia, Slovakia and Slovenia turned out to be countries, in which the hypothesis empirically was proven, which means, that they were able to use the positive effects of tourism definitely better than Poland.
Opis
Słowa kluczowe
zatrudnienie , turystyka , gospodarka , Polska , Unia Europejska , employment , tourism , economy , Poland , European Union
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 41(1)/2015, s. 390–399