Ocena funkcjonalna pacjentów przed i po zabiegu dyskektomii w odcinku szyjnym kręgosłupa

Abstrakt
Celem badań jest ocena funkcjonalna pacjentów przed- i pooperacyjnym leczeniu dyskopatii szyjnej z uwzględnieniem ruchomości kręgosłupa szyjnego (ROM), siły mięśniowej ręki, poziomu niepełnosprawności i jakości życia, objawów zaburzeń depresyjnych oraz dolegliwości bólowych. Badaniami objęto 160 osób (80K i 80M), średnia wieku badanych osób wyniosła 55,24 lat, tworzących grupę eksperymentalną (przeprowadzony zabieg dyskektomii szyjnej) oraz grupę kontrolną. Każdy z uczestników miał wykonane badania funkcjonalne (ROM oraz siła mięśni ręki) oraz uzupełnił kwestionariusze: skalę bólu VAS, SF-20, NDI, skalę Kopenhaską oraz PHQ-9. U wszystkich osób z grupy eksperymentalnej stwierdzono wysoce istotną statystycznie poprawę ROM części szyjnej kręgosłupa, zwiększenie siły ścisku obu rąk, jakości życia i funkcjonowania oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych i zaburzeń depresyjnych w karku i kończynach górnych. Liczba operowanych jednocześnie chorych segmentów kręgosłupa szyjnego nie wpływała w sposób istotny na nasilenie dolegliwości bólowych karku i kończyn dolnych osób operowanych, nie wpływała na ich ogólną jakość życia. Zabieg dyskektomii szyjnej znosi ucisk na korzenie nerwowe powodując zmniejszenie bólu karku i kończyn górnych zarówno w grupie pacjentów z zespołem bólowym jak i mielopatią oraz powoduje wzrost siły mięśniowej obu rąk. Zmniejszenie dolegliwości bólowych części szyjnej kręgosłupa będące efektem dyskektomii szyjnej, powoduje zwiększenie zakresu ruchomości kręgosłupa szyjnego, zmniejszenie objawów depresyjnych, a także poprawę jakości życia i funkcjonowania pacjentów.
The purpose of the study is the functional assessment of patients in the preoperative and postoperative treatment of cervical discopathy, with particular emphasis on the mobility of the cervical spine (ROM), the strength of the hand muscles, the level of disability and quality of life, symptoms of depressive disorders and pain. The study included 160 people (80F and 80M), the mean age of the participants was 55.24 years, which formed the experimental group (performed cervical discectomy) and the control group. Each of the experiment participants had a set of functional tests (ROM of cervical spine and the strength of the hand muscles),completed questionnaire: VAS pain scale, SF-20, NDI, the Copenhagen scale and PHQ-9. A highly statistically significant improvement in the ROM, squeezing force of both hands, quality of life and functioning were found in all of the experimental groups. The perceived pain in the neck and upper limbs was reduced, as well as depressive disorders. The number of cervical spine segments did not significantly affect the severity of pain in the neck and lower extremities of the operated patients and did not affect their overall quality of life. Removal of the degenerate intervertebral disc during cervical discectomy removes pressure on the nerve roots, significantly reducing pain in the neck and upper limbs, both in the group of patients with pain syndrome and myelopathy, and significantly improves muscle strength of both hands. Reduced cervical spine, resulting from cervical discectomy, increases ROM of the cervical spine, reduces depressive symptoms, and improves the quality of life and functioning.
Opis
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak - 103 s.
Słowa kluczowe
ROM , dyskektomia szyjna , ból szyi , NDI , cervical discectomy , neck pain
Cytowanie