Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych współczesnych przedsiębiorstw na transfer technologii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Drabik, Ireneusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Międzynarodowy transfer technologii oznacza jej rozpowszechnianie (dyfuzję) z miejsca pochodzenia na inne rynki na całym świecie. Jednym ze sposobów transferu technologii jest realizacja bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) przez korporacje transnarodowe (KTN). Transfer technologii za pośrednictwem BIZ polega na: (1) transferze wartości materialnych w postaci dóbr stanowiących wkład rzeczowy (aport) inwestorów w realizowane przedsięwzięcie oraz importu zaopatrzenia związanego z realizacją inwestycji; (2) transferze wartości niematerialnych w postaci wiedzy techniczno-organizacyjnej chronionej patentami, jak również wiedzy niebędącej przedmiotem ochrony prawnej, a odgrywającej ważną rolę w rozwoju przedsiębiorstwa; (3) inwestycjach w kapitał ludzki, które polegają m.in. na doskonaleniu kwalifikacji pracowników dzięki organizowaniu różnego rodzaju szkoleń oraz zatrudnianiu specjalistów pochodzących z macierzystego kraju inwestora. Realizacja międzynarodowego transferu technologii przez KTN odbywa się na dwa podstawowe sposoby, tj. poprzez: (1) przekazywanie technologii w ramach przedsiębiorstwa do jego filii zagranicznych, co znaczy, że technologia pozostaje własnością KTN i znajduje się pod jej kontrolą (internalizacja); (2) następuje udostępnianie technologii innym podmiotom (eksternalizacja).
International transfer of technology means spread (diffusion) of technology from the place of origin to other markets around the world. One method of technology transfer is the realization of foreign direct investment (FDI) by transnational corporations (TNCs). The technology transfer via FDI consists of: (1) the transfer of intrinsic values in the form of goods constituting the contribution in kind of investors into the implemented enterprise and of import of the supply associated with the implementation of an investment project; (2) transfer of intangible assets in the form of the technical-organizational knowledge protected with patents, as well as of the knowledge not being a subject of the legal protection, but playing the important role in the development of the enterprise; (3) investments in human capital which consist among others of improving the qualifications of employees thanks to organising trainings of different kind and employing domestic specialists. The completion of the international technology transfer through TNCs takes place in two basic ways, i.e. through: (1) transfer of technology within the enterprise to its foreign branches, which means that the technology remains the property of TNC and is under its control (internalization); (2) making the technology available to other entities (externality).
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 23 (2011), s. 17–29