"Społeczne uwarunkowania biegu życia (na przykładzie seniorów w województwie podkarpackim)"

Abstrakt
Rozprawy doktorskiej pt. ,,Społeczne uwarunkowania biegu życia (na przykładzie seniorów w województwie podkarpackim)” Niniejsza praca składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera koncepcję opracowania. Rozdział drugi jest próbą przybliżenia specyfiki ludzkich losów. Kolejny rozdział obejmuje szczegółową charakterystykę pierwszej fazy życia człowieka, ukazuje oddziaływanie rodziny, grup rówieśniczych, szkoły, osób znaczących i środowiska, w którym zamieszkuje jednostka, na przebieg jej życia. Rozdział czwarty stanowi charakterystykę okresu dojrzałości. Następny z rozdziałów w całości poświęcony jest problematyce starości jako trzeciej fazy życia człowieka. Rozdział szósty zawiera szczegółowy opis metodologii badań (cel, przedmiot i zakres badań, sformułowane problemy badawcze i postawione do nich hipotezy robocze, zmienne i wskaźniki). Ostatni rozdział jest miejscem prezentacji wyników przeprowadzonego badania empirycznego. Na podstawie uzyskanych danych sporządzono charakterystykę badanej zbiorowości, zweryfikowano hipotezy robocze i podsumowano wyniki badania. Zakończenie zawiera tezy uogólniające dotyczące biegu ludzkiego życia i szereg dyrektyw praktycznych, jakie nasuwały się na podstawie literatury przedmiotu i badań własnych.
Doctoral dissertation entitled “Social determinants of life (based on example of seniors in the Podkarpackie province) This work consists of seven chapters. The first one contains the concept of development. The second chapter is an attempt to approximate the specificity of human fate. The next chapter includes a detailed description of the first phase of human life, shows the impact of family, peer group, school, other people and the environment in which the unit resides during the course of his / her life. Chapter four is the characteristic of the period of maturity. The next chapter is entirely devoted to the problems of old age as the third phase of human life. The sixth chapter contains a detailed description of the methodology of the study (purpose, nature and scope of the study, formulated research problems and related to them hypotheses). The last section is a place to present the results of an empirical study. It is based on the data characteristics of the surveyed population, verified working hypotheses and summarizes the results of the study. The completion of the thesis contains generalizing about the course of human life and a series of practical directives that have been raised on the basis of the literature and research
Opis
Słowa kluczowe
Bieg życia , bilans życiowy , jakość życia , The course of life , life balance , quality of life
Cytowanie