Eye trackingowe badanie weryfikacyjne procesów wzrokowych u dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Kowaluk-Romanek, Marzena
Wawer, Rafał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Sposób powstawania i funkcjonowania informacji wizualnej jest zjawiskiem do końca niepoznanym. W badaniach nad weryfikacją procesów wzrokowych dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i ich rówieśników bez tego zaburzenia wykorzystano technikę eye trackingu. W technice tej zawarty jest pierwiastek obiektywny umożliwiający analizę danych o położeniu i ruchach gałek ocznych. Uzyskane dane percepcyjne są niezależne od pamięci i nastroju badanej osoby. W artykule zaprezentowano analizę weryfikacyjną postrzegania przez badane dzieci obrazu pt. „Rodzina”. Tekst stanowi kontynuację opublikowanego w niniejszym czasopiśmie wprowadzenia dotyczącego procesów wzrokowych u osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
The method of creating and functioning of visual information is a phenomenon that has not been fully explored. An eye-tracking technique was used in the verification studies of visual processes in children with specific learning disabilities and their peers without that disorder. This technique contains an objective element which makes it possible to analyse data about the position and movement of the eyeballs. The obtained perceptive data are independent of the memory and mood of the person being studied. The article presents a verification analysis of how children perceive images called Family. The text constitutes a continuation of an introduction published in this magazine concerning the visual processes in children with specific learning disabilities.
Opis
Słowa kluczowe
specyficzne trudności w uczeniu się , procesy wzrokowe , deficyty wzrokowe , specific learning disability , visual processes , visual deficit
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 184–191