Budowa ciała i wytrzymałość uczniów klas sportowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Pelic, Paulina
Kopeć, Dorota
Przednowek, Karolina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Skład i budowa ciała mają wpływ na efektywność treningu sportowego, a co za tym idzie, eskalację poziomu wytrzymałości. Poziom wytrzymałości ma istotne znaczenie z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej układu krążeniowo-oddechowego. Głównym celem badań przedstawionych w niniejszej pracy jest ocena wytrzymałości krążeniowo-oddechowej uczniów klas sportowych i niesportowych. Dodatkowy cel stanowi charakterystyka budowy ciała uczniów na podstawie dokonanych pomiarów antropometrycznych (masa i wysokość ciała, BMI) z uwzględnieniem przynależności do klasy. W badaniu wzięło udział 48 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli. Przebadano 24 uczniów klas sportowych i 24 uczniów klas niesportowych w wieku 16–18 lat. Średnia wieku badanych to 17 lat. W celu oceny stopnia wytrzymałości uczniowie zostali poddani badaniu Beep test. Średnia VO2max wg Ramsbottom wśród uczniów klas sportowych wynosiła 54,88 ml/kg/min, natomiast wśród uczniów klas niesportowych 43,13 ml/kg/min. Leptosomatyczny typ budowy zaobserwowano u 75% uczniów klas sportowych oraz u 50% uczniów klas niesportowych, ponadto uczniowie klas sportowych charakteryzowali się wyższym poziomem wytrzymałości krążeniowo-oddechowej. Analiza wyników VO2max wykazała, że największa różnica między uczniami klas sportowych i klas niesportowych występuje w pomiarze wg Ramsbottom i wynosi 11,75 ml/kg/min. Atletyczny typ budowy ciała przeważa u uczniów klas sportowych, natomiast w klasach niesportowych charakteryzuje połowę grupy.
The The composition and body structure have an impact on the effectiveness of sports training, and thus the escalation of the level of endurance. The level of endurance has a significant impact on the health prophylaxis of the circulatory and respiratory system. The main goal of this study is to assess the cardiopulmonary endurance among students of sports and non-sports classes. In addition, the aim of the research is to characterize the body composition of students based on anthropometric measurements (body weight and height, BMI), taking into account class affiliation. 48 students of the Secondary School Complex No. 2 in Stalowa Wola participated in the study. 24 students of sports classes and 24 students of non-sports classes aged 16-18 were examined. The average age of the respondents was 17 years. In order to assess the degree of endurance, the students underwent the Beep test. The average VO2max according to Ramsbottom among students of sports classes was 54.88 ml/kg/min, while among students of non-sports classes it was 43.13 ml/kg/min. Leptosomatic type of build in 75% of students of sports classes and 50% of students of non-sports classes. Students of sports classes are characterized by a higher level of cardiovascular endurance. When analyzing the VO2max results of sports and non-sports classes, the biggest difference is in the Ramsbottom measurement and it amounts to 11.75 ml/kg/min. Among students of sports classes, the athletic type of body build predominates, while among students of non-sports classes, half of the group is athletic.
Opis
Słowa kluczowe
budowa ciała , wytrzymałość krążeniowo-oddechowa , klasa sportowa , body structure , cardioresoiratory fitness , sports classes
Cytowanie
red. Emilian Zadarko, Karolina Przednowek, Wybrane badania naukowe w kulturze fizycznej. Tom 1, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 68-78