Boty, trolle i fake news – uważaj, kto cię uczy!

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Baron-Polańczyk, Eunika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań internetu, a szczególnie mediów społecznościowych, dotyczących manipulowania informacją, wpływania na podejmowanie decyzji oraz propagowania nieprawdziwych i społecznie szkodliwych treści. Opisuje sposoby wykorzystywania internetowych botów i trolli oraz ich hybrydowych połączeń do celowego kształtowania dyskursu społecznego. Kolejny omawiany problem to bardzo łatwe i szybkie szerzenie nieprawdy w postaci propagowania fake news w internecie. W procederze tym bardzo istotną rolę odgrywa czynnik ludzki. Biorąc pod uwagę nierozerwalne osadzenie współczesnej edukacji rozumianej jako proces permanentny i całożyciowy w ICT, podkreśla znaczenie kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wszystkich uczestników tego procesu wobec nowych technologii.
The article presents the results of research of the Internet and especially social media, concerning the manipulation of information, influencing decision-making and the propagation of untruthful and socially harmful content. Describes how online bots and trolls, and their hybrid connections are used to deliberately shape social discourse. The next discussed problem is very easy and quick spreading untruth in the form of propagating fake news on the Internet. Human factor plays a very important role in this proceder. Considering the inseparable embedding of modern education – understood as a permanent and lifelong process – in ICT, it underlines the importance of shaping conscious and responsible attitudes of all participants in this process towards new technologies.
Opis
Słowa kluczowe
ICT , edukacja , manipulowanie informacją , fałszywe wiadomości , education , information manipulation , fake news
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(28)/2019, s. 218–226