Wpływ nawożenia dolistnego technologią Dr Green na wzrost, rozwój, plonowanie i jakość ziarna kukurydzy.

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021-06-16
Autorzy
Migut, Dagmara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Kukurydza jest gatunkiem o dużym znaczeniu gospodarczym w Polsce. Uprawa roślin ma szczególne znaczenie dla pokrycia zapotrzebowania na żywność i paszę, a w coraz większym stopniu także na energię. Nagłe zmiany klimatyczne wraz z potencjalnymi stresami abiotycznymi i biotycznymi stanowią poważne wyzwanie dla wzrostu i produkcji roślin na całym świecie. Prawidłowe rozpoznanie stanu odżywienia roślin w okresie wegetacji daje możliwość przewidywania plonu na bardzo wczesnym etapie jest istotnym elementem wpływającym na jego wielkość i jakość. Dlatego celem prowadzonych badań była ocena wpływu nawożenia dolistnego kukurydzy technologią Dr Green na wzrost, rozwój, plonowanie i jakość ziarna kukurydzy. Zastosowane nawożenie dolistne pozytywnie wpłynęło na wzrost i rozwój kukurydzy w kolejnych fazach rozwojowych, kształtowanie się ich cech morfologicznych, wielkość plonu ziarna kukurydzy oraz masę tysiąca ziaren. Potwierdzony został pozytywny wpływ nawożenia dolistnego na względną zawartość chlorofilu w liściach oraz makroelementów i mikroelementów w wegetatywnych i generatywnych częściach kukurydzy. W warunkach produkcyjnych nawożenie dolistne wpłynęło korzystnie na kosztochłonność i energochłonność oraz wskaźniki efektywności ekonomicznej i energetycznej produkcji kukurydzy.
Maize is a species of great economic importance in Poland. Crop cultivation is of special importance for covering the demand for consumption and animal feed and, to a growing extent, also for energy. Abrupt changes in climate along with the potential abiotic and biotic stresses are serious challenges for plant growth and production worldwide. Correct recognition of plants nutritional status during vegetation provides the possibility to predict yield at a very early stage is an important element affecting its size and quality. Therefore, the aim of the research was to assess the effect of foliar fertilization of maize with the Dr Green technology on the growth, development, yield and quality of maize grain. The applied foliar fertilization had a positive effect on the growth and development of maize in the subsequent development stages, shaping its morphological features, the size of the maize grain yield and thousand grain weight. It has confirmed the positive impact of foliar fertilization on the relative content of chlorophyll in leaves and macronutrients and micronutrients in the vegetative and generative parts of the corn. Under production conditions, foliar fertilization had a positive effect on the cost and energy consumption as well as the economic and energy efficiency indicators for maize production.
Opis
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany - 149 s.
Słowa kluczowe
kukurydza , nawożenie dolistne , plonowanie , skład chemiczny , kosztochłonność i energochłonność , maize , foliar fertilization , yielding , chemical composition , cost and energy consumption
Cytowanie