Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wobec współczesnych przemian oświatowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Ordon, Urszula
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zawód nauczycielski poddawany jest ustawicznej ocenie, stając się przedmiotem wielu analiz, dyskusji, a nawet sporów naukowych. Zmieniające się wymogi formułowane wobec współczesnego nauczyciela pozwalają dywagować na temat: Jaki jest, a jaki powinien być nauczyciel XXI w.? Kwestie dotyczące wizerunku, zadań i powinności współczesnego nauczyciela rodzą nowe pytania, wątpliwości, jak również wskazują, iż współczesny nauczyciel powinien być przede wszystkim profesjonalistą, stawać się osobą otwartą na problemy, o charakterze społecznym i edukacyjnym. Istotne jest również pytanie o stosunek nauczycieli do dokonujących się przeobrażeń, a także rodzaj trudności wynikających z nowych wyzwań edukacyjnych.
The profession of a teacher is subject to constant assessment and in this way it becomes the subject of many analysis, discussion and scientific debates. Changing requirements for a contemporary teacher raise following questions: What is the teacher like in 21st century? and What should the teacher be like? The issues concerning image, tasks and obligations of contemporary teacher raise new questions, doubts and they also indicate the contemporary teacher should be above all a professional who becomes open to social and educational problems. What becomes also important is the question about teachers’ attitude towards current transformations as well as focus on difficulties resulting from new education challenges.
Opis
Słowa kluczowe
nauczyciel , szkoła , edukacja wczesnoszkolna , zmiana , trudności i problemy zawodowe , wizerunek , funkcje i zadania , teacher , school , early school education , change , difficulties and professional problems , image , functions and tasks
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 117–124