Cyberbezpieczeństwo – kurs dla uczniów szkół podstawowych

Obrazek miniatury
Data
2023-11
Autorzy
Ciesielka, Marta
Wardzała, Jakub
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejszy artykuł opisuje kompleksowy projekt zajęć z zakresu cyberbezpieczeństwa dla uczniów szkół podstawowych. Przygotowanie kursu poprzedzono analizą Podstawy programowej dla szkoły podstawowej, aktualnych danych źródłowych, pod kątem cyberbezpieczeństwa oraz diagnozą potrzeb uczniów w tym zakresie. Opracowany kurs zawiera materiały dydaktyczne umożliwiające przeprowadzanie cyklu lekcji z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz aplikację wspomagającą nauczanie. Projekt daje możliwość szerokiego zastosowania, zarówno na lekcjach informatyki, jak i w pracy samodzielnej uczniów.
This article describes a comprehensive project of cybersecurity classes for primary school students. The preparation of the course was preceded by an analysis of the Curriculum for primary school, current source data in scope of cyber security, and a diagnosis of students' needs in this area. The developed course contains didactic materials for conducting a series of lessons in the field of cyber security and supporting teaching application. The project gives the possibility of a wide application, both in computer science lessons and in the individual work of students.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja , cyberbezpieczeństwo , szkoła podstawowa , education , cybersecurity , primary school
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 18 (2023), s. 122-127