Kompetencje cyfrowe nauczycieli. Raport z badań

Obrazek miniatury
Data
2023-11
Autorzy
Morańska, Danuta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zostanie scharakteryzowany proces badawczy, którego celem było określenie specyficznych kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich. Identyfikacja specyficznych kompetencji cyfrowych uwzględniała ich wpływ na efektywność działania jednostek podczas pełnienia określonych funkcji w społeczeństwie oraz możliwy wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Próbę badawczą wywiadu grupowego (FGI – Focus Group Interview) stanowili eksperci, naukowcy, którzy w swojej działalności naukowej zajmują się wskazaną rolą społeczną. Na podstawie przeprowadzonych analiz zidentyfikowano specyficzne kompetencje cyfrowe, sformułowano ich definicje oraz zestawy wskaźników behawioralnych, które pozwalają ocenić występowanie danej kompetencji oraz wskazać jej poziom.
The article will characterize the research process aimed at identifying the specific digital competencies of university teachers. Identifying specific digital competencies took into account their impact on the effectiveness of individuals when performing specific functions in society and the possible impact on the functioning of the entire society. The research sample of the group interview (FGI – Focus Group Interview) consisted of experts and scientists who deal with the indicated social role in their scientific activity. Based on the conducted analyses, specific digital competencies were identified, and their definitions and sets of behavioral indicators were formulated, which make it possible to assess the presence of a given competence and indicate its level.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja w epoce cyfrowej , kompetencje nauczycieli , kompetencje cyfrowe , education in the digital age , teacher competencies , digital competencies
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 18 (2023), s. 92-104