Repozytorium UR

Oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych na rozwój społeczno-ekonomiczny województwa podkarpackiego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pitera, Rafał
dc.date.accessioned 2022-09-22T10:20:29Z
dc.date.available 2022-09-22T10:20:29Z
dc.date.issued 2022-10-13
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/8178
dc.description Promotor: prof. dr hab. Jerzy Kitowski - 314 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Wybrany temat jest związany z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce. W pracy podjęte zostały próby oceny efektywności działalności SSE w odniesieniu do nakładów jakie się z nimi wiążą. W rozprawie uwzględniono dwa aspekty badań: zarówno teoretyczno-poznawczy, jak również empiryczny. Celem głównym rozprawy doktorskiej była kompleksowa ocena wpływu działalności specjalnych stref ekonomicznych na rozwój społeczno-ekonomiczny województwa podkarpackiego. W rozprawie podjęto również próbę oceny efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw działających w specjalnych strefach ekonomicznych w województwie podkarpackim. Dokonano analizy korzyści oraz ponoszonych nakładów związanych z utworzeniem strefy w skali kraju, jak i regionu. Przeprowadzono ocenę wpływu kryzysu gospodarczego na wyniki finansowe przedsiębiorstw strefowych oraz skutki dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Dokonano analizy jaką rolę pełnią specjalne strefy ekonomiczne w transferze bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Udzielono odpowiedzi w jakim stopniu specjalne strefy ekonomiczne przyczyniły się do utworzenia nowych innowacyjnych przedsięwzięć dla regionu. Podjęto również próbę zidentyfikowania wpływu specjalnych stref ekonomicznych na lokalne rynki pracy oraz regionalny rynek pracy. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The selected topic is related to the functioning of special economic zones (SEZ) in Poland. In the paper, efforts were made to assess the effectiveness of SEZ activities in relation to related expenditures. The dissertation takes into account two aspects of the research: both theoretical and cognitive, as well as empirical. The main purpose of the doctoral dissertation was to comprehensively assess the impact of the activities of special economic zones on the socioeconomic development of the Podkarpackie Voivodeship. The dissertation also attempts to evaluate the economic efficiency of enterprises operating in special economic zones in the Podkarpackie province. An analysis of the benefits and expenses related to the creation of the zone on the national and regional scale was performed. An assessment of the impact of the economic crisis on the financial results of zone enterprises and the effects on the state budget and local government units was carried out. The role of special economic zones in the transfer of foreign direct investment to Poland was analyzed. The answers were provided to the extent to which the special economic zones have contributed to the creation of new innovative ventures for the region. An attempt was also made to identify the impact of special economic zones on local labor markets and the regional labor market. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject model enklaw pl_PL.UTF-8
dc.subject pomoc publiczna pl_PL.UTF-8
dc.subject rozwój gospodarczy pl_PL.UTF-8
dc.subject specjalne strefy ekonomiczne pl_PL.UTF-8
dc.subject ulgi pl_PL.UTF-8
dc.subject enclave model pl_PL.UTF-8
dc.subject public aid pl_PL.UTF-8
dc.subject economic development pl_PL.UTF-8
dc.subject special economic zones pl_PL.UTF-8
dc.subject allowances pl_PL.UTF-8
dc.title Oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych na rozwój społeczno-ekonomiczny województwa podkarpackiego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Influence of special economic zones on development socio-economic aspect of the Podkarpackie Voivodeship pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje