Lotnictwo brytyjskie i niemieckie 1939-1945. Analiza porównawcza działań wojennych

Abstrakt
Rozprawa doktorska podejmuje tematykę udziału Royal Air Force – sił lotniczych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii, oraz Luftwaffe – sił lotniczych niemieckiej III Rzeszy, w trakcie II wojny światowej. Jest to opis ich udziału w konflikcie, a zwłaszcza analiza decyzji sztabów co do wizji, strategii i taktyki rozwoju i funkcjonowania lotnictwa. Praca zwraca uwagę nie tylko na przebieg poszczególnych operacji, zbadanie bilansu działań, czy ocenę skuteczności nalotów bombowych, ale także na decyzje sztabów co do kierunków działania i rozwoju lotnictwa, oraz przesłanek jakimi kierowali się dowódcy podejmując konkretne decyzje. Praca przedstawia zmagania RAF i Luftwaffe w ujęciu chronologicznym z podziałem na rywalizację poszczególnych rodzajów sił powietrznych, lotnictwa myśliwskiego, bombowego i morskiego, a także z uwzględnieniem operacji specjalnych, w których udział lotnictwa był znaczny. Tekst rozprawy podzielony jest na pięć rozdziałów, z których cztery pierwsze to krótki opis historii lotnictwa, oraz przedstawienie poszczególnych operacji i bitew z udziałem RAF i Luftwaffe w trakcie II wojny światowej. Ostatni rozdział, oraz zakończenie są syntezą wcześniejszych rozważań i stanowią podsumowanie całej pracy.
This dissertation describes the participation of the Royal Air Force - Air Force of the United Kingdom and Ireland, and the Luftwaffe - the German Air Forces of the Third Reich, during the Second World War. This is a description of their participation in the conflict, especially the stafffs decision about the vision, strategy and tactics of the air forces, and it`s development and operation. Dissertation draws attention not only on the course of each operation, examine the balance of activities, or evaluate the effectiveness of bombing raids, but also on the staffs decisions about the courses of action, the development of aviation, and the reasons which guided the commander taking concrete decisions. This doctoral thesis presents the struggle of the RAF and Luftwaffe in chronological order, divided into rivalry different types of Air Force fighter, bomber and naval aviation, as well as taking into account the special operations, in which the share of aviation was significant. Text dissertation is divided into five chapters, four of which is a brief description of the history of aviation, and the presentation of individual operations and battles involving the RAF and Luftwaffe during World War II. The last chapter, and the conclusion are a synthesis of earlier considerations and provide a summary of the entire dissertation.
Opis
Słowa kluczowe
lotnictwo , II wojna światowa , Luftwaffe , Royal Air Force , taktyka , Aviation , Second World War , Tactics
Cytowanie